image_pdfimage_print
You are here:

– E bën futjen e shënimeve në kompjuter për kandidatët e diplomuar në Universitet:

– E mbanë librin e amzës për numrin e të diplomuarve ;

– Nëpërmjet kompjuterit i plotëson formularët e diplomës për kandidatët e diplomuar në studimet  themelore baçelor dhe në master,si dhe i shpërndan ato;

– Mban evidencë të saktë dhe shtyp diploma në harmoni me legjislacionin në fuqi;

– Raporton në zyrën për buxhet dhe financa për t’i barazuar në baza mujore të hyrat të cilat krijohen nga shtypja e diplomave;

– Kryen edhe punë të tjera të cilat i cakton sekretar i përgjithshëm.