1

Anketë për Studentët e Universitetit UKSHIN HOTI

Të nderuar Studentë,

Agjencia e Kosovës për Akreditim është në fazen e implementimit të një projekti përmes së cilit do mundësohet përfshirja e studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë brenda IAL-ve, por edhe brenda sistemit të arsimit të lartë në përgjithësi.

Në mënyrë që të identifikohen nevojat dhe hapësirat për përfshirje të studentëve, AKA ka hartuar një pyetësor, i cili duhet të plotësohet nga studentët e IAL-ve.

Ju ftojmë që pyetësorin të cilin e gjeni në linkun më poshtë ta dërgoni tek të gjithë studentët e institucionit tuaj.  Ju lusim që të inkurajoni sa më shumë student që të plotesojnë këtë pyetësorë, duke siguruar kështu gjithpërfshirje dhe rezultate më të sakta.

Link për pyetësor: 

Me respekt,