1

Prof.Asoc.Dr.Artan Nimani

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. . Artan Nimani

Autobiografia – CV