1

Nexhmedin Krasniqi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

OrganogramiSekretari i Njësisë Akademike këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike, struktura e të cilave do të caktohet nga fushëveprimi i në përputhje me dispozitat e Statutit.
 • Me autorizim të veçantë, përfaqësojnë Fakultetin në konteste gjyqësore, ose i kompleton provat e nevojshme për përfaqësuesin (Zyrtarin) ligjor të Universitetit;
 • Harton projekt-rregullore, te cilat i miratojnë autoritetet kryesore qeverisëse të Universitetit, Këshilli i Fakultetit ose dekani i Fakultetit; Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Fakultetit;
 • Mbanë të dhëna dhe dosje të qëndrueshme për: personelin e Fakultetit; kandidatët që paraqiten për pranim në studime të të gjitha niveleve; statistikat për studentët e regjistruar në të gjitha programet e studimeve dhe të kërkimeve shkencore; Dosjet e studentëve të të gjitha niveleve të studimeve; Të diplomuarit; Mbajtjen e mësimit; pasurisë dhe infrastrukturës së Fakultetit, etj;
 • Zyra administrative lëshon vërtetime për statusin e studentit, certifikata të notave dhe certifikata të diplomimit;
 • Është përgjegjëse për vlerësimin vjetor të punës për stafin administrativ të njësisë akademike dhe përgatitjen e raportit vjetor të arritjes së objektivave;
 • Kryen punë profesionale për të ndihmuar personelin akademik për zbatim të objektivave në realizimin e procesit mësimor praktik në laboratorë;
 • Ruan të dhënat e Fakultetit në mënyrë të standardizuar elektronike. Këto të dhëna ruhen në bazën qendrore të të dhënave në shërbim të çdo Fakulteti; Ofron shërbime logjistike për nevoja të Fakultetit.Egzon Kryeziu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Është përgjegjës për organizimin dhe funksionimin e mirëfilltë të procedurave të prokurimit.
 • Jep këshilla, sugjerime profesionale në lidhje me zbatimin e procedurave të prokurimit për zyrtarët e prokurimit brenda zyrës dhe sipas nevojës edhe për zyrtarët e tjerë kur kërkohet.
 • Ndihmon mbikëqyrësin në aspektin profesional dhe e informon me politikat shtetërore të prokurimit publik.
 • Bashkëpunon me udhëheqësit e të gjitha zyrave brenda Universitetit, me qëllim të hartimit të planit strategjik të prokurimit për Universitetin.
 • Përgatitë , koordinon dhe zbaton planin vjetor të prokurimit si dhe kujdeset për zbatimin e këtij plani.
 • Korrespondon dhe komunikon me institucionet përkatëse të prokurimit (KRPP, OSHP, Ministritë e linjës etj.).
 • Sistemon lëndët sipas prioriteteve edhe urdhëresave të menaxhmentit si dhe raporton për punët e kryera.
 • Koordinohet me zyrtarin kryesor administrativ në lëmin e prokurimit dhe është personi kontaktues mes Universitetit dhe Institucionet kompetente lidhur me realizimin e kontratave nga kontraktuesit e ndryshëm, si dhe kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton nëpunësi mbikëqyrës.Azem Ramadani

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

-Bënë pranimin e lëndëve të ndryshme nga njësit akademike të UPZ-së;

– Bënë përgatitjen e lëndëve për nënshkrim për të hyra vetanake dhe buxhet te Rektori,Prorektori apo Sekretari i Përgjithshëm;

– Bënë zotimin e lëndëve nga buxheti i rregullt dhe nga të hyra vetanake si dhe zotimin e lëndëve që kanë të bëjnë burimet financimit nga donatorët;

– Bënë përgatitjen e lëndëve për anulim në MEF;

– Bënë paraqitjen e raportit ditor nga sistemi i Free Balancit  përgjegjësve për financa;

– Bënë pagesat e shërbimeve publike, pagesat e furnizimeve të ndryshme si dhe përgatitjen e dokumenteve standarde për prokurim publik;

– Sipas nevojës merr pjesë në Komision për vlerësimin e ofertave,vazhdon procedurën për autorizim dhe certifikim në MASHT, kryen punët e finalizimit në MEF, kryen pagesat dhe banë barazimin në bazë të ekstrakteve dhe historive;

– Bënë barazimin e pagesave të studentëve në bazë të raporteve të bankave dhe raporteve të fakulteteve;

– Kryen edhe detyra të tjera të cilat i kërkojnë udhëheqësit;
Abdullah Etemi Ma.sc.

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

OrganogramiDetyrat e punës:

– Bashkërendon punën në zyrën e Këshillit Drejtues, përgatit materialet e nevojshme si dhe bënë përgatitjet teknike për takim.

– Regjistron takimet në audio incizim si dhe mban procesverbal në takimet e Këshillit Drejtues.

– Harton procesverbalet e mbledhjeve, vendimet si dhe të gjitha shkresat tjera të Këshillit Drejtues.

– Procedon aktet e nxjerra nga Këshilli Drejtues për nënshkrim, evidentim /prot publikim në web.

– Organizon dhe mirëmban materialet e Këshillit Drejtues sipas standardeve arkivore për ruajtjen e materialeve.

– Ofron mbështetje profesionale dhe ligjore në mbledhjet kolegjiale të KD-së dhe komisioneve të KD-së në konsultim me eprorin.

– Fton mbledhjet e Këshillit Drejtues në përputhje me dispozitat e rregullores për punën e KD-së, përkatësisht kryen punës e sekretarisë së Këshillit Drejtues.

– Kryen edhe punë tjera të ngjashme sipas kërkesës së Sekretarit të Përgjithshëm dhe Udhëheqësit të Zyrës Ligjore.
Abedin Balaj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

– E bën futjen e shënimeve në kompjuter për kandidatët e diplomuar në Universitet:

– E mbanë librin e amzës për numrin e të diplomuarve ;

– Nëpërmjet kompjuterit i plotëson formularët e diplomës për kandidatët e diplomuar në studimet  themelore baçelor dhe në master,si dhe i shpërndan ato;

– Mban evidencë të saktë dhe shtyp diploma në harmoni me legjislacionin në fuqi;

– Raporton në zyrën për buxhet dhe financa për t’i barazuar në baza mujore të hyrat të cilat krijohen nga shtypja e diplomave;

– Kryen edhe punë të tjera të cilat i cakton sekretar i përgjithshëm.
Shaban Bajrami

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Në pajtim me mbikëqyrësin harton planet e punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të divizionit dhe jep rekomandime lidhur me objektivat e njësisë.
 • Organizon punën rreth certifikimit dhe aprovimit të pagesave dhe certifikon lëndët që janë në harmoni me Ligjin e Prokurimit dhe procedurat tjera ligjore për shpenzimin e buxhetit.
 • Siguron që kërkesat për shpenzime të buxhetit të jenë në pajtim me rregullat e kontrollit të brendshëm të financiar dhe janë respektuar gjatë inicimit dhe realizimit të aktivitetit të prokurimit dhe procesit të shpenzimit.
 • Udhëzon shpenzuesit e buxhetit lidhur më plotësimin e formave dhe procedurave për plotësimin e dokumentacionit të pagesave.
 • Siguron që kushtet e zbatueshmërisë të një kontrate publike të jenë përmbushur para bërjes ose autorizimit të pagesave sipas kontratës,
 • Siguron që shpenzimi i parasë publike sipas një kontrate publike të bëhet në pajtim me Rregullat e KMF, dhe që prokurimi është në pajtim me Ligjin mbi prokurimin public.
 • Siguron se janë plotësuar kushtet e kontratës para se të bëhet pagesa, dhe që kërkesa për pagesë është e koduar në zërin e duhur të shpenzimeve si dhe fatura është e rregullt.
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;Arbnore Shehu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

OrganogramiSekretari i Njësisë Akademike këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike, struktura e të cilave do të caktohet nga fushëveprimi i në përputhje me dispozitat e Statutit.
 • Me autorizim të veçantë, përfaqësojnë Fakultetin në konteste gjyqësore, ose i kompleton provat e nevojshme për përfaqësuesin (Zyrtarin) ligjor të Universitetit;
 • Harton projekt-rregullore, te cilat i miratojnë autoritetet kryesore qeverisëse të Universitetit, Këshilli i Fakultetit ose dekani i Fakultetit; Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Fakultetit;
 • Mbanë të dhëna dhe dosje të qëndrueshme për: personelin e Fakultetit; kandidatët që paraqiten për pranim në studime të të gjitha niveleve; statistikat për studentët e regjistruar në të gjitha programet e studimeve dhe të kërkimeve shkencore; Dosjet e studentëve të të gjitha niveleve të studimeve; Të diplomuarit; Mbajtjen e mësimit; pasurisë dhe infrastrukturës së Fakultetit, etj;
 • Zyra administrative lëshon vërtetime për statusin e studentit, certifikata të notave dhe certifikata të diplomimit;
 • Është përgjegjëse për vlerësimin vjetor të punës për stafin administrativ të njësisë akademike dhe përgatitjen e raportit vjetor të arritjes së objektivave;
 • Kryen punë profesionale për të ndihmuar personelin akademik për zbatim të objektivave në realizimin e procesit mësimor praktik në laboratorë;
 • Ruan të dhënat e Fakultetit në mënyrë të standardizuar elektronike. Këto të dhëna ruhen në bazën qendrore të të dhënave në shërbim të çdo Fakulteti; Ofron shërbime logjistike për nevoja të Fakultetit.Përparim Avdullahu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Siguron zbatimin e planit strategjik të UUHP-së për ndërkombëtarizimin e universitetit si dhe jep mbështetjen e nevojshme profesionale menaxhmentit (prorektorit për marrëdhënie me jashtë) për realizimin e këtij plani.
 • Në cilësinë e udhëheqësit të zyrës jep këshilla dhe rekomandime profesionale për menaxhmentin e universitetit si dhe ndihmon në hartimin dhe realizimin e marrëveshjeve ndërkombëtare.
 • Menaxhon punët e zyrës duke komunikuar me institucionet me të cilat UUHP ka marrëveshje bashkëpunimi me karakter ndërkombëtar dhe kujdeset për zbatimin, përtëritjen dhe zgjerimin e këtyre marrëveshjeve.
 • Në koordinim me zyrën për informim kujdeset për versionin në gjuhën angleze të faqes zyrtare dhe gjithë dokumentacionit zyrtar të universitetit duke promovuar vazhdueshëm universitetin në nivelin ndërkombëtar.
 • Në bashkëpunim me zyrat përkatëse të UUHP-së, ofron gjithë mbështetjen e nevojshme; zyrës për projekte, zyrës për mobilitet të studentëve dhe stafit si dhe zyrave tjera në punë të ngjashme.
 • Organizon dhe aranzhon takimet me karakter ndërkombëtar të rektorit dhe menaxhmentit të universitetit të UUHP-së, si dhe ndihmon në organizimin e konferencave shkencore ndërkombëtare brenda dhe jashtë universitetit.
 • Siguron me ndihmën edhe të stafit vartës përkthimin verbal dhe të shkruar në gjuhët jo zyrtare të Republikës së Kosovës sipas rastit dhe nevojave të universitetit.
 • Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara; Kryen punë të tjera të ngjashme sipas kërkesës së menaxhmentit dhe nevojave të Universitetit.Anzotika Sallauka

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

OrganogramiSekretari i Njësisë Akademike këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike, struktura e të cilave do të caktohet nga fushëveprimi i në përputhje me dispozitat e Statutit.
 • Me autorizim të veçantë, përfaqësojnë Fakultetin në konteste gjyqësore, ose i kompleton provat e nevojshme për përfaqësuesin (Zyrtarin) ligjor të Universitetit;
 • Harton projekt-rregullore, te cilat i miratojnë autoritetet kryesore qeverisëse të Universitetit, Këshilli i Fakultetit ose dekani i Fakultetit; Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Fakultetit;
 • Mbanë të dhëna dhe dosje të qëndrueshme për: personelin e Fakultetit; kandidatët që paraqiten për pranim në studime të të gjitha niveleve; statistikat për studentët e regjistruar në të gjitha programet e studimeve dhe të kërkimeve shkencore; Dosjet e studentëve të të gjitha niveleve të studimeve; Të diplomuarit; Mbajtjen e mësimit; pasurisë dhe infrastrukturës së Fakultetit, etj;
 • Zyra administrative lëshon vërtetime për statusin e studentit, certifikata të notave dhe certifikata të diplomimit;
 • Është përgjegjëse për vlerësimin vjetor të punës për stafin administrativ të njësisë akademike dhe përgatitjen e raportit vjetor të arritjes së objektivave;
 • Kryen punë profesionale për të ndihmuar personelin akademik për zbatim të objektivave në realizimin e procesit mësimor praktik në laboratorë;
 • Ruan të dhënat e Fakultetit në mënyrë të standardizuar elektronike. Këto të dhëna ruhen në bazën qendrore të të dhënave në shërbim të çdo Fakulteti; Ofron shërbime logjistike për nevoja të Fakultetit.Blerta Ferati

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Kryen të gjitha procedurat me rastin e pranimit të studentëve të rinj nga pranimi i aplikacioneve deri në përfundim të procedurave të regjistrimit të studentit.
 • Mirëmban dhe përditëson të dhënat e studentëve në sistemin për menaxhim universitar konform detyrave dhe autorizimeve që ka.
 • Bënë regjistrimin e semestrave, regjistrimin e lëndëve, konfirmimin në sistem të fletëpagesave të studentëve si dhe veprime tjera të ngjashme.
 • Lëshon vërtetime për studentë, pasqyrë të notave si dhe nënshkruan këto dhe shkresa tjera që kanë të bëjnë me statusin e studentit.
 • Bënë kompletimin dhe mbylljen e dosjeve të studentëve si dhe e procedon lëndën tutje për përgatitjen e diplomës.
 • Kujdeset për zbatimin e dispozitave në fuqi që kanë të bëjnë me shërbim të studentëve dhe kryen detyrat e punës në përputhje me kompetencat dhe autorizimet që ka.
 • Kujdeset dhe mirëmban dosjen e studentëve të regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Kryen edhe detyrat që kanë të bëjnë me shërbim të studentëve sipas kërkesës së eprorit të drejtpërdrejtë ose eprorit operativ.Dushe Vezaj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami
Prof. Ass. Dr. Albana Plakiqi-Milaimi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor Asistent
Titulli: Profesor Asistent Albana Plakiqi-Milaimi

Autobiografia – CV 

Autobiografia – CV (Anglisht)