1

Prof.Asoc.Dr.sc. Elsev Brina Lopar

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: . . Elsev Brina Lopar

Elsev Brina – CV

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Elsev BRiNA LOPAR
Revistat Shkencore
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Identification of Common EFL Errors in Writings of Kosovar Freshmen European Journal of Language and

Literature Studies, ISSN: 2411-9598. 

2018/4(4)
0/3797
The Place and Importance of Kosovo Turkish Literature in Community Life – Kosova Turk Edebiyati’nin Toplum Hayati’nda Yeri ve Onemi X. Uluslararasi Dunya Dili Turkge Sempozyumu Bildiri Kitabi-2019, ISBN 978-605-9975-39-1

https ://.

Copyright 2019 by Eski§ehir Osmangazi University – Eski§ehir Osmangazi Universitesi Yayinlari No: 312, 22 Mart, 2019, page 338
The Development Of Turkish Literature After 1951 in Kosovo, “Novel and Story” – Kosova’da 1951 Sonrasi Turk Edebiyati’nin Geli§imi, “Roman ve Hikaye” INTERNATIONAL PEER-REVIEWED QUARTERLY JOURNAL, ULUSLARARASI HAKEMLi DERGi-INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC CULTURE STUDIES, ISSN: 2149-3219.

https ://www. academia. edu/33258094/Ge%C3%A

Autumn- Sonbahar/ – 2016 Year-Yil/ – 2 Sayi/Volume/ – 7,
7mi%C5%9F-%C5%9Eimdi-
Gelecek Ba%C4%9Flam%C4%B1nda Altay T
%C3%BCrklerinin K%C3%BClt%C3%BCrel
Durumu
Oriental Manuscripts in Kosovo – Kosova’da Bulunan Oryantal El Yazmalari, (Translat. – Qeviri) Haci Bekta§ Veli Research Quarterly – Ara§tirma Dergisi, Gazi Universitesi Turk Kulturu ve Haci Bekta§ Veli Ara§tirma Merkezi, ISSN: 1302-6453

ktp. isam. org. tr/makaleilh/?Der givalkod=0608,

ToXJ HhMMeP6QSct5vICg&q=+Hac%C4%B1 + Bekta%C5%9F+ Veli +Ara%C5%9Ft%C4% B1rma+Merkezi%2C+Yaz%2FSummer+200 5%2F34%2C+

Summer – Yaz, 2005/34, (page – sayfa. 33-190).
iskender Muzbeg’s Language Related Newspaper and Magazine Articles – “iskender Muzbeg’ in ‘Dil’ ile ilgili Gazate ve Dergi Yazilan” International Language and Literature Conference, Proceedings I, “Turkish in the Balkans, Un§versiteti ‘Hena e Plot’’(Beder) Press, Tirane – Shqiperi,

ISBN, 978-9928-4188-07 

2013, Tirana, Volume 1, page 85
ki Dilde Sadele%C5%9Ftirme %C3%87al%C4
%B1%C5%9Fmalar%C4%B1nda Metin Alt%C
4%B1 S%C3%B6zl%C3%BCklerin Fonksiyon
u
Civilian Society and Turkish Women in Kosovo – Kosova’ da Turk Kadini ve Sivil Toplum Dunyasi Kadinlar Kurultayi Konu§malar, Bildiriler,

https ://. com/product/1 -Turk-

Turk Yurdu Yayinlari, 2002 Ankara, page 523
Dunyasi-KADINLAR-KURULTAYI-
Konusmalar-Bildiriler 0z8kglti5pvw3n813gt
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Turkish Coffee Consumption Culture From The Point Of View Of Consumption Antropology in Multicultural City: Prizren Motif Foundation international Symposium of Social Sciences, Bildiri Ozet Kitabi, ISBN:978- 975-9049-26-3  8-10 Novembar, 2018, Bildiri Ozetleri Kitabi, Canakkale/Turkey, page 125
Type of Mother as Spiritual Culture Carrier in Kosovo Turkish Story 9. Milletlerarasi Turk Halk Kulturu Kongresi, Ordu

20-24 Kasim, 2017 Ordu, Turkey
milletlerarasi-turk-halk-kulturu-kongresi/
The Mother Type in Kosovo Turkish Story in the Family International 40th Year Turkish Language and Literature Symposium, St. Cyril And Methody University, Blaze Koneski Faculty of Philology 18-19 Maj, 2017, Fakulty Of Filology, Skopje, Macedonia
Material and Moral Cultural Elements in Kosovo NTERIM CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCiETY FOR FOLK NARRATIVE RESEARCH (ISFNR) September 1-6, 2015 The University of Hacettepe, Ankara Turkey
Muhsin Yazicioglu and Contacts in Kosovo 6th Iternational Symposium Muhsin Yazicioglu. 2015, University of Prizren – Kosova.
Material and Moral Elements in iskender Muzbeg’s Newspaper and Magazine Articles ‘’East of West West of East’’ international Balcans Conference

(Follow the conference page . )

5-6-7-8 June 2013 Prizren Kosovo. Place: University of Prizren.
Patriotism activity of Hasan Prishtina “Heritage Institute Spiritual and Cultural Albanians – Skopje. October, 2012, (Abstract of scientific conferences), page 99Prof.Ass.Dr. Arsim Susuri

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli:. Arsim Susuri

 Autobiografia  (Shqip)

Autobiografia (English)
Prof. Asoc.Dr. Ragip Gjoshi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: . Ragip Gjoshi

Ragip Gjoshi –  CV

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Ragip Gjoshi
Revistat Shkencore
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Chronicle of Designing of Textbooks – ABC Books, Reading Comprehension and Grammar Books in Albanian Lanuguage in Kosovo 1886-2019 European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Opening of Albanian Schools for Learning the Albanian Language in Kosovo During 1941-45 European Jornual of Sc\ocial Science

Education Research

Sempember – December 2019

Volume 6, Issue 3

Page 44-53

ISSN 2411 – 9563 (Print)

ISSN 2312 – 8429 (outline)

Research on the administrator professional training and its role in the implementation of educational institutions reforms in Kosovo Interdisiplinary Jornual of Research and Development

“Alexander Moisiu” University, Durës, Albania

2014

Vol. (I), No.1

Page 26-30

Reflection on decentralization Reform of Financial Management in Elementary and Secondary Education in Kosovo Journal of Educational and Social Research, MCSER Publishing, Roma-Italy May 2014

Vol. 4, No.3

Page 273-277

ISSN 2239-978X

ISSN 2240-0524

Shkolla e parë në gjuhën shqipe – Shkolla e Stubllës “Malësia” Mal i Zi, Podgoricë. 2014
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Gjuha shqipe në plan programet shkollore në Kosovë Berat 2015
Roli i MAShT-it në menaxhimin e situatave emergjente në Kosovë Konferencë e Kolegjit “Biznesi” dhe AME të Kosovës 2014
Në gjurmët e traditës së mësimdhenies së gjuhës shqipe në Kosovë,Prishinë Konferencë shkencore ndërkombëtare “Studime të gjuhës shqipe” 2014
Një tekst i rrallë-Abetarja shqipe e vitit 1898 Seminari Nderkombetar i

XXXIII I Gjuhes,letersise dhe kultures shqipe,Prishtinë

23

2014

Ndihmesa e filologut rumun për gjuhësinë shqiptare Seminari Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 32 / 2

2013

Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,I, Prishtinë 2013
Përpjekjet qe me bërthamat e përbashkëta të dëmtohet lënda e gjuhës dhe letërsisë Konferencë ndërkombëtare për doktorant në Fakultetin Filologjik,Prishtinë 2013
Menaxhimi i arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010”, Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Kundërshtimi i zbatimit të “Bërthamat e përbashkëta “për pavarësimin e shkollës shqipe Konferenca ndërkombëtare e gjuhës dhe letërsisë në UP,Fakulteti Filologjik,Prishtinë 2013
Menaxhimi i Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2010 Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Mësimdhënia e gjuhës shqipe në Kosovë nga thellësitë e shekujve deri te Rilindja Kombëtare, Konferenca ndërkombëtare “Java e Shkencës”,II,Prishtinë 2013
Publikime tjera(libra dhe monografi)
Titulli Shtëpia botuese, vendi Viti
Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke), Prishtinë, Armagedoni, botimi i dytë, 2016
Shtegëtimet ardhetare të dëshmorit të kombit Mirali Sejdiu, Armagedoni, Prishtinë. 2015
Mesimdhenia e gjuhës shqipe në Kosovë (aspekte historike dhe didaktke), Prishtinë, Armagedoni, 2015
Gjaku i bërë dritë (monografi) ”Libri Shkollor”, Prishtinë 2011
Kundërshtimi i copëzimit të Kosovës (publicistikë) ”Dukagjini”,Pejë 2010
Udhët e shpirtit (poema) ”Dukagjini,”Pejë. 2010
Fragment nga ditari i maleve (poezi) “Rilindja,” Prishtinë 1996
Dasmë në male (dramë). “Rilindja” Prishtinë. 1985Prof.asoc.dr. Münevver MUYO YILDIRIM

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. ünevver MUYO YILDIRIM

Münevver MUYO YILDIRIM – CV

Münevver MUYO YILDIRIM – CV (Eng.)

Publishing, Prof. Ass. Dr. Munevver MUYO YILDIRIM
Scientific Jurnal
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Comparison of Teachers
Attitude in Kosovo and Turkey
Regarding Education
European Journal of Education Studies
httns://oanub. org/edu/ es/arti
2016: Vol. 2; Issue 4; pp 66-75
cle/view/238
Ogretmenlerin Yaraticilikla
ilgili Bilgileri inanglarinm
Anlamli Yordayicisi midir?Teachers’ Knowledge of
Creativity is it?
III. International Conference The West
of The East, The East of The West
Full Papers are presented.
ISBN:978-605-68882-3-6
141-152 Ohrid, Macedonia.
Investigation of the Solutions of
Prizren University, Education
Faculty Teachers Mathematics
Problems
Prizren Social Science Journal
https://prizreni S S
2018: Vol.2; Issue 3; pp 69-78
J/issue/view/4
Investigation Of Classroom
Applications For
Multicultural Education In
Terms Of Various
Variables
Prizren Social Science Journal Volume 3/1, p. 38-49
ISSN: 2616-387X,
Aprill, 2019.
p/PSSJ/article/view/83/51
Publishing, Prof. Ass. Dr. Munevver MUYO YILDIRIM
Scientific Jurnal
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Comparison of Teachers
Attitude in Kosovo and Turkey
Regarding Education
European Journal of Education Studies
httns://oanub. org/edu/ es/arti
2016: Vol. 2; Issue 4; pp 66-75
cle/view/238
Ogretmenlerin Yaraticilikla
ilgili Bilgileri inanglarinm
Anlamli Yordayicisi midir?Teachers’ Knowledge of
Creativity is it?
III. International Conference The West
of The East, The East of The West
Full Papers are presented.
ISBN:978-605-68882-3-6
141-152 Ohrid, Macedonia.
Investigation of the Solutions of
Prizren University, Education
Faculty Teachers Mathematics
Problems
Prizren Social Science Journal
https://prizreni S S
2018: Vol.2; Issue 3; pp 69-78
J/issue/view/4
Investigation Of Classroom
Applications For
Multicultural Education In
Terms Of Various
Variables
Prizren Social Science Journal Volume 3/1, p. 38-49
ISSN: 2616-387X,
Aprill, 2019.
p/PSSJ/article/view/83/51
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
8Th Grade

Students ’Mathematics Anxiety-
Apprehension Levels in Kosovo

East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo
05-08 Jun 2013 pp 4
10Th Grade Students ’Errors of
Absolute Value Concept in
Kosovo
East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo
05-08 Jun 2013 pp 5

Problem-Based Learning (PBL)
Approach To the Teaching of
Mathematics: The Case of
Kosovo

East of West West of East International
Balkans Conference-Prizren/Kosovo

05-08 Jun 2013 pp 12
Prof.Asoc.Dr. Bajram Çupi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor I Regullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Bajram Çupi

Autobiografia – CV

Publishing: Prof. Ass. Dr. Bajram Çupi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

.„Как музиката вьспитава”.

Научни Трудове

2010-Ruse,BG/ Том 49

.„Музикалност при Децата”

Млад научен форум за музика и танц 6

2012-Sofije,BG/ Tom 6

.„Детски музикални игри”

Млад научен форум за музика и танц 7

2013-Sofije,BG/ Tom 7

“Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri”

Diskutime

ISSN 1857 – 8543

2013-Tetovë / № 2

“Veprimtaria krijuese e nxënësve.”

Diskutime

ISSN 1857 – 8543

2013-Tetovë / № 3

.„Певческа дейност при децата”

Млад научен форум за музика и танц 8

2014-Sofije,BG/ Tom 8

“ Rëndësija e këndimit në orët e edukimit muzikorë”

CRC Journal

2014-Shkup / vol. 1,

„Детска музикална креативност”

Млад научен форум за музика и танц 9

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

 

Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Научен доклад „Как музиката вьспитава”. Русенски Универзитет „Ангел Кьнчев” Сьюз на Учените – Русе, Научна конференция РУ &СУ 10

 

29,30,2010-Ruse,BG/ Том 49
Научен доклад „Музикалност при Децата”. Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Шеста Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije,BG / Tom 6
Научен доклад „Детски музикални игри Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Седма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije, BG/ Tom 7
Научен доклад „Певческа дейност при децата

 

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Осма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije,BG/ Tom 8
Prezantim shkencor “Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura

 

 

 

 

2013, Tetovë/ № 2
Prezantim shkencor “Veprimtaria krijuese e nxënësve.” Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura 2013, Tetovë/№ 3
Научен доклад „Детскa музикална креативност Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Девета Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе – Sofije,BGProf. Asoc.Dr. Shemsi Morina

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar, Prorektor
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Shemsi Morina

Shemsi Morina – CV

Publikimet e Morina
Revistat Shkencore
Titulli i punimit Emri i revistes dhe linku i punimit Viti / Vellimi/faqet
The influental power and the importance of music and advertising and marketing Journal of Life Economics

/the-influential-power-and-the

-importance-of-music-in-

advertising-and-marketing

/oclc/8527419427&refere

r=brief_results

Volume 7 – Issue 1/2020

ISSN: 2148-4139 & DOI Prefix:

Differentiated teaching strategies with children with learning difficulties Prizren Social Science Journal

0625454547354caead9

3541595603202

title/differentiated-teaching

-strategies-with-children-with

-learning-difficulties/oclc/

1134606162&referer=brief

_results

Volume 3 – Issue:

3/2019 ISSN: 2616-387X

DOI: 10,32936/

The importance of pre-school institutional education in the overall development of children, in particular development of language and communication skills HOMEROS

/title/the-importance-of

-pre-school-institutional

-education-in-the-overal

l-development-of-childre

n-in-particular-in-the-

development-of-language-

and-communication-skills

/oclc/

/en/pub/homeros/issue

/50154/644829

Volume 2 – Issue.4, 2019

/

(20191030)

Opinions and Recommendations for Inclusion Training of Teachers in Kosovo International Refereed Journal of Researches on Economy Management

/title/opinions-and-

recommendations-for-

inclusion-training-of-

teachers-in-kosovo/

oclc/8163467288

&referer=brief_results

IdealOnline/lookAtPublications

/?uId=167

 

2018/ Issue 18, doi: UHEYAD, 2018. 4.4
The Attitudes of the Elementary School Teachers Towards the Teaching Principles and Methods: A Kosovo Case International Journal of Psycho-Educational Studies

.

/

/IJPES/article/view/280

IdealOnline/lookAtPublication

s/?uId=411

2018 / Vol 7 Nr.3, 2018 ISBN 2325-775X Pg.9
Examination of the Self-efficcy of Teacher Candidates in Kosovo Regarding Teaching Principles and Methods European Journal of Education Studies

/ejes/article/

view/1654

2018/ Vol 4, Issue 6, ISSN 2501-1111

Doi: 1249050,

Human Trafficking and Criminality of Minors in Kosovo European Academic Research

/UploadArticle/

2016/Vol III, Issue 12, Impact (UIF)
Implementation of Differentiated Teaching an Imperative of Time American Research Thoughts

/title/implementation-of-

differentiated-teaching-an

-imperativeoftime/oclc/

947459440&refere

r=brief_results

2016/Vol I, Issue 6, April 2015,

Impact factor 20178

Assesment of Students Knowledge Types and its most Effective Instruments Journal of Educational and Social Research

journal//

article/view/6552

/title/assessment-ofstudents

-knowledge-types-and-its-

most-effectiveinstruments

/oclc/5825112718

&referer=brief_results

Volume 5. No 2 (2015), Rome – Italy

/

Monitoring and evulation of external and internal performance of teachers Methods, techniques and strategies Proceedings of the 4th International multidisciplinary conference on Integrating science in new global challenges

Vol.1 Dubrovnik, Croatia March 2015
The importance and forms of cooperation between family and school in preparation of 21 century youth International journal on ICT Education, Knowledge Society & Open Governance

2014 fq.6, Tiranë- Albania
Ndryshimet bashkëkohore në arsim domosdoshmëri e kohës moderne Diskutime Viti III-nr 13, Tetovë 2014,
Format bashkekohore te organizimit te punes mesimore Buletin shkencor i Universitetit Planetar të Tiranës Nr .3(VII) Nëntor 2013,
Planifikimi i punës mësimore dhe elementet e planifikimit mirë Buletin shkencor i Universitetit Planetar të Tiranës

/

uni-tir-buleti

Nr.2 (VI) Nëntor 2012, pg 13
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Evaluation of primary school lower level teachers iiews on activities based on multicultural education in Kosovo Iches International Humanities and Educational Sciences

Congress ( 8-10 November 2019/Izmir/Turkey )

8-10 november 2019 /Izmir/ Turkey
Functions of the game in the development of language and communication skills in pre-schoolchildren IMCOFE’2019, Antalya – Turkey

/7imcofe/home

April, 2019, Antalya – Turkey
School Environment and Teacher Competencies in the Context of Multiculturalism IMCOFE’2019, Antalya – Turkey

IMCOFE’2019, Antalya –

Turkey

h

7imcofe/home

April, 2019, Antalya – Turkey
Implementation of contemporary teaching in primary school of the municipality of Prizrem III International conference The West of the East,

The East of the West

June 27-29, 2018 Prizren Kosovo, ISBN:978-605-68882-3-6
Investigation of attitudes of Primary School Teachers Towards inclusion Motif Vakfi Uluslurarasi Sosyal bilimler Sempozyumu ( 8-10 Kasim 2018/Çanakale ) 8-10 Kasim 2018/Çanakale

ISBN:978-975-9049-26-3

Implementation of teaching methods in schools 6th International congress on curriculum and instruction

/en/epok-en

11-13 October 2018/Kars Turkey
Opinions and sugggesstions of primary education teachers on inclusion education Motif Vakfi Uluslurarasi Sosyal bilimler Sempozyumu ( 8-10 Kasim 2018/Çanakale ) 8-10 Kasim 2018/Çanakale

ISBN:978-975-9049-26-3

The causes of undersirable behavior of pupils and successful strategies for managing them Eurasian Scientific Development

upload/iblock/e44/

E-

May 2015/ , Austria
Effects of Organizing Work in Groups to Motivate Students to Learn Eurasian Scientific Development

44652833-The-fifth

international-conference

-on-eurasian-scientific

June  2015/ 99-108, Austria
The importance and forms of cooperation between family and school in preparation of 21 century youth 3rd International Multidisciplinary Conference on ICT Education, Knowledge Society and Open Governance

previous

Tiranë – Albania, 2014
Ndryshimet bashkëkohore në arsim domosdoshmëri e kohës moderne Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare

“Shteti, shoqëria dhe e drejta: Bashkëpunimi Rajonal “

Durrës- Albania
Attitudes of Primary School Teacher About Teaching Methods and Techniques Teacher Education And Accreditation Congress

data/genel

/pdf/ITEAC-2018-Bildir

i-%C3%96zetleri%20(1).pdf

27-29 October 2018, Rize, Turkey
The impact of the internet on the students of lower secondary schools in the Municipality of Prizren XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

/show-event?id=193583

Prizren, Kosovo – May 10-12, 2018
Assessing the views of lower primary teachers on activities based on multicultural education in Kosovo Iches International Humanities and Educational Sciences Congress ( 8-10 November 2019 )

Izmir-Turkey – November 8-10, 2019
Expectations of teacher qualification in elementary education programs and achievements of the Faculty of Education (Kosovo Case) Iches International Humanities and Educational

Sciences Congress ( 8-10 November 2019 )

Izmir-Turkey – November 8-10, 2019
The Importance of Play in Preschool Children’s Education and The Opinions of Preschool Teachers and Teacher Candidates International symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies

https://doc-0k-7k-docs

.google

/docs/securesc

/ha0ro937gcuc7l7

deffksulh

g5h7mbp1/ar6r390ma

9mgd390jdfboslej1al4gdd/

1576094400000/

15883307400369529653

/*/1C25p9WyBMcQ

FV4uov4Vl7YEdEBfp

y7fj?e=download

Ankara – Turkey – 15-17 November, 2019
Planning of teaching work according to the new Kosovo curriculum framework III. International Conference on Awareness

https://ratingacademy

./ica2019/en/home/

Çanakale – Turkey, 05-07, December 2019Prof.Asoc.Dr. Rifat Morina

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Rifat Morina

Autobiografia – CV

Publikimet e Prof. Asoc. Dr. Rifat Morina
Revistat Shkencore
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Assessment of leachate and soil contamination with heavy metals around deposit sites in podujeva and prizren Journal of Chemical Technology and Metallurgy,

ISSN 1314-7471 (print) ISSN 1314-7978 (on line)

/j2019-5/

2019/54/1020- 1027
Soil contamination and assessment of heavy metals near two landfills area due to leachate migration Ecology, Environment and Conservation,

ISSN: 0971-765X

.com/?aid=

9175&iid=265&jid=3

2018/4/4/1508-1514
Assessment of physical chemical parameters of leachate from waste landfill in Kosovo Albanian J. Agric. Sci, eISSN: 2218-2020.

-physical-chemical-

parameters-of-leachate-from-waste

-landfill-in-kosovo/

2019 / Special edition / 129 – 136
Effects of nitrates and chilli peppers on stability of meat products Albanian J. Agric. Sci, eISSN: 2218-2020.

of-nitrates-and-chilli-peppers-on-stability

-of-meat-products/

2017/2/ 81 – 84
Illegal Landfills in Sixteen Municipalities of Kosovo International Journal of Environmental Science. ISSN: 2367-8941

filedownloads

/ijes/2017/008-0008(2017).pdf

2017/2/48 – 53
Complex media and genetic manipulation for Improvement and production of new product by kluyveromyces marxianus Mechanical Engineering Scientific Journal. In print: ISSN 1857 – 5293

On line: ISSN 1857 – 9191

sites/default

/files/Mech.

%20Eng.%

2016/34/1/183-188
Verification methods of Hazard Analysis and Critical Point System in diary industry Albanian J. Agric. Sci, eISSN: 2218-2020

-methods-of-hazard-analysis-

and-critical-point-system-in-diary-industry/

2017 /special edition/ 27-30
Determination of physicochemical parameters of water in some schools of Gjilan. Union of Scientists in Bulgaria City of Plovdiv ISSN- 1311-9192,

2017/14/16-19
The mycotoxins in foods from livestock origin and consumption risks Albanian J. Agric. Sci, eISSN: 2218-2020

-in-foods-from-

livestock-origin-and-consumption-risks/

2014 /1/ 558-562
Control of milk on presence of aflatoxin residues, and the effects on public health Albanian J. Agric. Sci, eISSN: 2218-2020

-on-presence-of-

aflatoxin-residues-and-the-effects-on

-public-health/

2014/1/ 563-566
Biodevirsty and protected areas in Kosovo. International Journl of Ecosystems and Ecology Science.

ISSN  2224-4980

l/eko-eto-bioklim/international

-journal-of-ecosystems-and-ecology

-science

-ijees-issn-2224-4980/

volume-4-1-2014

2014 /4/1/ 173-178.
Technology line for production of yogurt from milk of cow in Dairy “KABI”in Gjilan Union of Scientists in Bulgaria City of Plovdiv

ISSN- 1311-9192,

=bibs&hl

=en&cluster=3401772055765778692

 

2014/31/22-25
Evaluation of hygienic environment and microorganisms as the cause of the breakdown of food Union of Scientists in Bulgaria City of Plovdiv

ISSN- 1311-9192,

file/scienwork/scienworks_2012/

docs/1-Tehnolog_na_hrani_i_napitki/

2012/285-287
:DNA sequence variants in candidate genes for bovine spongiform encephalopathy
(BSE) susceptibility.
Buletini i shkencave natyrore. ISSN;224-1779

/?DATABASE=catalo&OPAC_URL=/adlib

/beginner/index_al.

2011

Nr. special, f. 138 – 141

BacteriologicalThrough Vitek System Of Waters In Lake “Livoqi” In Kosovo. Research Journal .Int. Environmental Application & Science,

ISSN 1307-­‐0428

vol121-2/

2012 /7/2/:.318‐320
Molecular analysis of carbohydrate N-acetylgalactosamine 4-O sulfotransferase 8 (CHST8) as a candidate gene for bovine spongiform encephalopathy susceptibility Animal Genetics ISSN 1365-2052

/pubmed/19744145

2010/41/1/85-88
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Site-Specific Recombinations of Mycoplasma synoviae vlhA Gene Generate Hemagglutinin Antigenic Variants and are Associated with Changes of the Hemagglutinating Phenotype 14th International Congress of the Vienna, Austria

International Organisation for Mycoplasmology

07-12 July 2002, page 20
Polymorphisms in the 5’-vlhA Gene Enable Differentiation of Mycoplasma Synoviae 14th International Congress of the Vienna, Austria

International Organisation for Mycoplasmology

07-12 July 2002, page 95
Positional and functional candidate genes for BSE susceptibility DGfZ-Congress of German Society for Animal Production

Berlin, Germany

21-22. 09. 2005
Analysis of DNA sequence variants in candidate genes in normal and Bovine Spongiform encephalopathy cattle 3-th ICPD, 13th international conference on production

diseases in farm animals

Leipzig, Germany

,
Genetic analysis of candidate genes in normal and BSEcattle DGfZ-Congress of German Society for Animal Production

Hohenheim, Germany

. 2007
Analysis of DNA sequence variants

candidate genes for BSE susceptibility

located in a QTL, region on BTA17

DGfZ-Congress of German Society for Animal Production

Bonn, Germany

, . 2008
Analysis of DNA sequence variants in candidate genes for bovine spongiform encephalopathy (BSE) susceptibility located in a QTL region on bovine chromosome 17 ISAG Conference Amsterdam, Netherland 20-24 July 2008
Rezultatet preliminare te zbulimit te

paraziteve ne peshqit ne Kosove

Fifth Conference of Alba-Science in Tirana ISSN-224-779

Tirana, Albania

02-05. 09. 2010
Illyrian sheepdog and their phylogenetic relationship with other breed of dogs Fifth Conference of Alba-Science in Tirana ISSN-224-779

Tirana, Albania

02-05. 09. 2010
DNA Sequence Variants in Candidate Genes For Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Suscpetibility International Conference of Biotechnology ISSN-224-779

Tirana Albania

, page 45
The State of Kosovo Biodiversity 2006-2011 International Symposium on“Evolution of Balkan Biodiversity”

Zagreb, Kroacia, ISBN 978-953-99774

, page 61

-5-8

Phylogenetic Diversity and Surnames in Albanian Population of Kosovo 6th Congress of the Genetic Society of Slovenia Maribor, Slovenia

ISBN 978-961-90534-7-8

Evaluation of Hygenic Environment and Microorganisms as the cause of the breakdown of food. Scientific Works, Volume LIX Plovdiv, Bulgaria.

ISSN 1314-7102

Biodiversity and Protected Areas in Kosovo International Conference of Ecosystems

Tirane Albania

2013/
Environmental threatened places- hotspots in Kosovo. Conference of ISEE, ISES and ISIAQ, Environment and Health –Bridging South, North, East and West

Basel Switzerland

. 2013
Riverbeds degradation in Kosovo, GfO2014 Conference Integrating ecological knowledge into nature conversation and ecosystem management

Hildesheim Germany

Air quality in Obiliq and Dragash Towns and impact in population Health. International Conference on Soil

Tirane-Albania

. 2015
The wastewater treatment in milk factory and their effect on Surrounded River. Conference of Biotechnology at University of Trakia

Stara Zagora Bulgaria

Complex media and genetic manipulation for imporovment and production of new product by Kluyveromyces marxianus. GREDIT 2016 Conference

Skopje Macedonia

The impact on surrounding environment of the plant to treat Sewage From dairy factory. GREDIT 2016 Conference Skopje Macedonia
The influence of additives and refrigeration on organoleptic and dietic values of meat and processed meat 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences “ICOALS”

Tirane Albania

18 – . 2017
Effect of air pollution on chronic disease of population living around heavy industry ICTEA 7 International Multidisciplinary Conference,

Cosenza Italy
Prof.Ass. Dr. Serdan Kervan

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor asistent
Angazhimi: Profesor asistent
Titulli: . Dr. Serdan Kervan

Serdan Kervan CV- English

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan
Revistat Shkencore
Titulli i punimit Emri i revistes Viti / Vellimi/faqet
Reflections of Turkish Culture on Kosovo Education System: A Study on Hidden Curriculum Universal Journal of Educational Research 7(3): 713-719, 2019  DOI:   2019/ 6 / 713-719
.pdf
Examination Of The Self­Efficacy Of Teacher Candidates In Kosovo Regarding Teaching Principles And Methods European Journal Of Education Studies Issn: 2501 – 1111 Issn-L: 2501 – 1111. Doi:   2018/4/327-345
le/view/1654
Adaptation of ICT Integration Approach Scale to Kosovo Culture: A Study of Validity and Reliability Analysis Universal Journal of Educational Research 6(5): 1022-1035, 2018 DOI:   2017/6/1022-1035
0/
Evaluation Of Kosovo Primary Education Programs In Terms Of Cultural Diversity Prizren Social Science Journal, Issue Year: 1  2017/1/67-73
detail?id=621471
An Anaylsis On Pre-Service Teachers’ Teaching Conception Education Sciences, ISSN: 1308 7274 (NWSAES),ID:

://

9/

http: //dergipark .gov .tr/download/ article –

2017/12/163-176
file/354900
Kosova’da Pristine Universitesi Prizren Egitim Fakultesi Turk^e Bolumleri Mezunlari ve i§ imkanlari 5th International Vocational Schools Maj, 2016
Symposium – Prizren. 
EDEK/#page=4

PROJECTS___________________________________________________

Kervan S. (2016-2018), Project Koordinator. “Increase the capacity of the academic staff of the University “UKSHIN HOTI”. Prizren. Presidency for Turks abroad and Related Communities, Prizren (Kosovo) with Canakkale 18 Mart University Coolobration.

Kervan S. (2011). “Mathematics Teaching Methodologies”. OSCE Project. ’s College, Dublin City University, Ireland.

Kervan S. (2016). “21. Yuzyil Becerileri ve Kaynastirma Uygulamalari”. Project Coordinator. Hasan Kalyoncu University and YTB colebration.

Bay E., Kervan S. (2016) Kosova’da Turkge Egitimde gorev Yapan Ogretmenlerin Mesleki Becerilerinin Geligtirilmesi. Tika (), Gaziantep, Turkiye.

Kervan S., (2017). Projekti I Funizmit me pajisje I shkolles “Mustafa Bakiu”, Prizren, Kfor.

Editorial Board Members

 

Prizren Social Science Journal (Journal, 2017 – present) 

Mesleki Bilimler Dergisi (Journal, 2016 – present) 

Internationa Europian Conference on Social Science (Conference, 2018)  id=2899

IV International Symposium On Educational And Social Sciences In Turkish Cultural Geography- 27-30 June 2018,

Baku, Azerbaijan

International Conference: The west and East (Conference 2017, 2018)  bati konferansi/sayfa/kurullar/2

International Vocational School Conference UMYOS (Conference, 2016 – present) https://www. umyos. org/EN/committees

Women and Business Conference (Conference, 2017)

International Vocational Sypozium (Conference, 2017)  id=74&lang=tr

  1. International Congress on Measurement and Evolution in Educational and Psychology (Conference, 2018)
  2. International Multidisciplinary Congress of Eurasia 2018
Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore
Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Teachers’ Views on the New Primary Education Program (The Case of Kosovo) X. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 6-8 august, Prag, Chezch republic.

August, 2019
dings/16
School Environment and Teacher Qualifications in the Context of Multiculturalism. Imcofe 2019 Antalya / Turkey April 24-26,

2019. ISBN: 978-605-68882-6-7

http: //

April, 2019
Functions Of The Game In The Development Of Language And Communication Skills In Pre­School Children. Imcofe 2019 Antalya / Turkey April 24-26,

2019. ISBN: 978-605-68882-6-7

http: //

April, 2019
“Teacher Competencies in Multicultural Teaching Environments in Kosovo” Abstract Book for XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, May 10-12, 2018. ISBN: 978-83-950152-7-4  Maj 2018
Opinions Of Both The Practicum Teachers And The Student-Teachers On The School Experience Courses And The Practicum Course” XV. European Conference On Social And Behavioral Sciences, 1-3 February 2018, Kusadasi, Turkey.

ISBN 978-83-950152-7-4) 

February 2018
Probationary Teachersi Level Of Inclination ToMulti-Cultural Education in Kosovo”. Java e Shkences 2018, Prishtine Java e Shkences 2018, Prishtine Maj. 2018
A Qualitative Study On Teaching Practice in Kosovo”. Java e Shkences 2017, Prishtine. Maj, 2017
E – Commerce and Internet Effect on The Purchase of Marketing: Kosovo Scale”. III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia. 27-30 April 2017, Barcelona. Spain. (ABSTRACT BOOK). April, 2017
Ogretmen Adaylarinin Sahip Oldugu Ogretim Anlayi§lan Uzerine Bir Analiz” 2. International Science Sypoziume “Science Festival’. 05-08 September, Tblisi/Georgia. Isbn: 978-605-666789-1-2 http: //www .issnwsa. com/wp- content/uploads/2017/12/ September, 2017
Bit Entegrasyon Yakla§im Olfeginin Kosova Kulturune Uyarlama £ah§masi: Geferlik ve Guvenirlik Analizi”. International Conference: The west of the East, the East of the West. 2017. Prague/Czech Republic. ISBN: 978-9944­0637-9-1. July 2017
“Investigation Of The Relationship Between Teacher’s Candidates And The Multiplexity And Multi-Cultural Education”. International Vocational Science Sypozium, 18-20,, Antalya, Turkey.  Octobar, 2017
ss2017 abstract
EvaluationOf The Programme Of Multiculturalism Implied Primary School (The Case Of Kosovo)”. Internatioanal Eurupian Conference on Social Science. . Rome/Italy. ISBN: ISBN 978-605-67057-0-0

September, 2016
Kosova’ da Pristine Universitesi Prizren Egitim Fakultesi Turk?e Bolumleri Mezunlari Ve I§ Imkanlari V. UMYOS Sempozium 18-20 Mayis 2016, Prizren, Kosova (Abstract Book). ISBN: 978-9944-0637-2-2 Maj, 2016
KOSOVO Faculty- School Partnership program: The Views in the Turkish Section of the Pre­school and Grade School Teacher Candidates’ Applications on Course”, 4’th International Congress on Curriculum and Instruction 23-30 October 2016, Antalya, TURKEY (E-ISBN 978-605-318-761-5, DOI ) October 2016
5. International Conference on New Horizons in Education. 10-12 June 2015. Barcelona/Spain.
Student Teacher in Kosovo “Teaching Practice” Basic of Course Views”. 3. International Congress on Curriculum and Instruction. 22-24 October 2015. Adana/TURKEY. October 20
Ogretmenlik Uygulamasi Dersinin Degerlendirilmesine ili§kin Turkiye ve Kosova’daki Ogretmen Adaylannin Goru§leri”. 3. Ulusal egitim Programlari ve Ogretim Kongresi. 07-09 May 2014. Gaziantep University, Gaziantep/Turkey. Maj, 2014
“Kosova’da Ogretmenlere Yonelik Hizmetigi Egitimde Yeni Yonelimler”. 8. Ulusal Egitim Yonetimi Kongresi. 7-9 November 2013, Istanbul/Turkey. November 2013
Developments and Changes in the Turkish lesson curriculum in Kosovo’s primary education”. East of the West, West of the East, 05-08 June 2013, University of Prizren. Prizren/Kosova. June, 2013Prof.Ass.Dr. Fatmir Mehmeti

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor asistent
Angazhimi: Profesor asistent
Titulli: . Dr. Serdan Kervan

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

Publikimet e . Fatmir Mehmeti

Title of paper Journal name Year / Volume
/ Pages
Relation
between
teachers’ job
satisfaction
and their
motivation for
professional
development
Turkish Studies
ISSN: 1308-2140
DOI:
ISSN: 1308-2140
Skopje/MACEDONIA-
Ankara/TURKEY
2019,
Volume 14
Issue 4,
Page 2647-
2658
Student views on
the evaluation of
the sixth grade
technology-
teaching
curriculum in
Kosovo
Diyalektolog -Ulusal Sosyal Bilimler
Dergisi,Journal of National Social Sciences,
ISSN: 2146-4219
Doi Number:://%c4%9fan%
Spring 2018,
ISSUE 17,
Page 251-273
Evaluation of the
Sixth Grade
Technology
Teaching
Curriculum in
Kosovo
Turkish Studies
ISSN: 1308-2140DOI:

eler/637979198 45MehmetiFatmir-

2018,

Volume 13,
Issue 11,

Page 933-960

An anaylsis on pre-
service teachers ’
teaching conception
Education Sciences NWSAES
ISSN: 1308 7274 (NWSAES)ID:
DOI://
October 2017,
Volume 12,
Issue 4,
Page,163-176
The

Secondary/Higher

Education

Environment and the
Academic
Experience as an
Articulation of
Dominant Learning
Styles of Students

Mesleki Bilimler Dergisi makaleleri
ISSN:2146-7420
2017,

Volume 6,
Issue 2
Page 155-161

Informimi dhe
Orientimi
Profesional i
nxenesve ne
Instituti Pedagogjik i Kosoves –
Kerkime Pedagogjike (Permbledhje
Punimesh)
2015,
Page 170-184

Publikimet e . Fatmir Mehmeti

Title of paper Conference Year / Pages
An anaylsis on
pre-service
teachers’ teaching
conception
International Science Sypoziume
“Science Festival’, Tblisi/Georgia
ISBN978-605-666789-1-2
05-08
September,
2017
Page 87
KOSOVO Faculty-
School Partnership
program: The
Views in the
Turkish Section of
the Pre-school and
Grade School
Teacher
Candidates’
Applications on
Course
The fourth International Congress on
Curriculum and Instruction,
Antalya, TurkeyE-ISBN 978-605-318-761 -5
October 2016,
Page 565-572
Raporti mes stileve
te te mesuarit,
nxenies dhe suksesit
akademik
Konferenca Nderkombetare
“UMYOS’16” Prizren / Kosove
18-20 May
2016
Sistemi arsimor ne
Turqi, Shqiperi e
Kosove – krahasime,
dallime dhe
ngjashmeri
East of the West, West of the East,
05-08 June 2013, University of
Prizren. Prizren/Kosova.
June, 2013Dr. sci. Ajka Aljilji

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Ligjerues (Predavač)
Angazhimi: Ligjerues (Predavač)
Titulli: Dr. sci. Ajka Aljilji

Autobiografia – CV (Bos.)

Autobiografia – CV (Eng.)