1

Hapet thirrja e projektit “ICT for Kosovo’s Growth”, nga fusha e ICT e Digjital Skills
Pjesëmarrja në Seminarin për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
U mbajt punëtoria me temë: Rishikimi i përgjithshëm i dokumenteve rregullatorë të Universitetit
Njoftim – Afati i provimeve Shtatori për vitin akademik 2020/2021
Diona Kabashi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Ofron mbështetje administrative dhe teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve si dhe pritjen e palëve për rektorin.
 • Merr pjesë në Senat dhe në takimet e rektorit, harton procesverbalet e mbledhjeve, vendimet e Senatit, Rektorit dhe shkresa tjera në konsultim me zyrën ligjore të universitetit.
 • Pranon dhe shpërndan korrespondencën e cila i drejtohet zyrës së rektorit si dhe kujdeset për mirëmbajtjen e saj.
 • Ruan dhe mirëmban kopjet elektronike dhe fizike të dokumenteve të ndryshme, dosjeve dhe të dhënave tjera me qëllim të dokumentimit të aktiviteteve të rektorit.
 • Mban kontakte në emër të rektorit me punonjësit e institucionit, zyrtarët e lartë, dhe publikun, përfshirë ofrimin e ndihmës dhe këshillave e udhëzimeve për çështje të caktuara ose shkëmbim të informative.
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera të rektorit si dhe ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik.
 • Kujdeset për sigurimin furnizimeve me materiale dhe pajisje, inventar të nevojshme.
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga rektori.Afërdita Avdyli

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

 • Lektori/ redaktori për gjuhë shqipe, është përgjegjës: për lekturimin dhe redaktimin e vendimeve, procesverbaleve, konkurseve, rregulloreve, buletineve, publikimeve, revistave shkencore dhe materialeve tjera në gjuhën shqipe.
 • Ofron ndihmë profesionale për gjithë personelin e Universitetit.
 • Në bashkëpunim me eprorin krijon një sistem të komunikimit horizontal me gjithë personelin e Universitetit për të kryer shërbimin e lekturimit të të gjitha shkresave dhe akteve zyrtare.
 • Kujdeset për faqen zyrtare të Universitetit në aspektin gjuhësor dhe të drejtshkrimit.
 • Angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit drejtshkrimor për të gjitha materialet e Universitetit.
 • Bënë vlerësimin e nivelit drejtshkrimor edhe të dokumenteve dhe shkresave të sistemeve që aplikohen në Universitet.
 • Koordinon punët e zyrës në bashkëpunim me eprorin sipas prioriteteve të institucionit dhe angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të shkrimit në Universitet.
 • Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës së institucionit.1000 Bursa për 1000 vajza/gra
International Conference on Academic Learning and Research in Natural, Human, and Social Sciences
Informatë nga AKA për konfirmimet online
Invitation to “2021 HWPL Peace lecture in the Balkans”