1

Prof. asoc.dr. Bekim Berisha

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt

Titulli: Prof. . Bekim Berisha

Autobiografia – CV