1

Burim Berisha

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami