1

Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent,
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (Eng.)

Prof. ass. dr. Flamur Shala – Publikimet shkencore:
Tema Revista Viti / vëllimi / faqja
1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra Bota e Re, 1997 Prishtinë, 1997
2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë 2010/No.1/pg. 433-436
3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup 2012/No.1/
4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup Tetovë-Shkup
5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
“Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,
Shkodër, Maj 2013
6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616- Prizren, 2018
7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII      2018   Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018
8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X. Prizren, 2019
9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes SSRN Electronic Journal, (2019) Worldcat-platformё

2019
Prof. Ass. Dr. Xhafer Beqiraj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent,
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Xhafer Beqiraj

Autobiografia – CV
Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Autobiografia – CV
Prof. Asoc. Dr. Shkelqim Millaku

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. ass. dr. Shkelqim Millaku

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

2009 – , Doktor i Shkencave Filologjike, (Universiteti publik,Shën Kirili e Metodi, Filologji “Bllazhe Koneski” Shkup). Fusha e specializimit, Struktura morfosintaksore e formimit të emrit ndërmjet shqipes dhe anglishtes.

Disertacioni i doktoraturës është punuar, studiuar, shkruar dhe mbrojtur në tri gjuhë:

a. Shqip,

b. Anglisht,

c. Maqedonisht.

2004 – 2007 studimet pasuniversitar në Universitetin e Prishtinë, Fakultetin  e  Filologjisë, Prishtinë. Tema e magjistraturës: Kompozitat në revistën “Përpjekja shqiptare”, të cilën e kam mbrojtur, më 14 shtator 2007.

2008 në Master të gjuhës angleze (me provime diferenciale)

2001 – 2003 studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Filologjisë, Prishtinë.  Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi shqipe, të cilat i kam mbaruar me notë mesatare mbi tetë (dhe kryer njëherazi një vit para afati). Profesor.
Prof. Asoc. Dr. Sejdu Sejdiu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. dr. Sejdi Sejdiu

Autobiografia – CV
Prof. Ass. Dr. Sermin Turtulla

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistente
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Sermin Turtulla

Autobiografia – CV
Prof. Ass. Dr. Teuta Kafexholli Vinca

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistente
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Teuta Kafexholli Vinca

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)
Prof. Ass. Dr. Kimete Canaj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistente
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Kimete Canaj

Autobiografia – CV
Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti

Autobiografia – CV
Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha

Autobiografia – CV 

Autobiografia – CV (Eng.)