– Planifikimet paraprake për vitin fiskal;

– Parallogarit e llogaritur e vlerave për produkte, shërbime ose punë;

– Vlera, lloji dhe kushtet e kontratave publike

– Specifikimet dhe llojet e blerjeve, kryerjes së shërbimeve;

– Përcaktimi I kushteve përmbajtjesore të kontratave publike;

– Inicimi i aktiviteteve të prokurimit (shpalljet, mbledhja, hapja dhe vlerësimi I ofertave);

– Ushtrimi i aktivitetit të prokurimit në mënyrë transparente, pa diskriminim dhe duke ruajtur sekretet afariste.

– Është përgjegjës për ruajtjen dhe mbikëqyrjen e aseteve të UPZ-së;

– Kryen edhe detyrat si zëvendës I zyrtarit të financave dhe ati të zyrtarit të certifikimit te pagesave sipas nevojës;

– Kryen edhe punët ë tjera më rekomandim të Rektorit dhe Prorektorëve.