image_pdfimage_print
You are here:

Egzon Kryeziu

Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit / Zyrtar përgjegjës për Sinjalizim AKK
  • Është përgjegjës për organizimin dhe funksionimin e mirëfilltë të procedurave të prokurimit.
  • Jep këshilla, sugjerime profesionale në lidhje me zbatimin e procedurave të prokurimit për zyrtarët e prokurimit brenda zyrës dhe sipas nevojës edhe për zyrtarët e tjerë kur kërkohet.
  • Ndihmon mbikëqyrësin në aspektin profesional dhe e informon me politikat shtetërore të prokurimit publik.
  • Bashkëpunon me udhëheqësit e të gjitha zyrave brenda Universitetit, me qëllim të hartimit të planit strategjik të prokurimit për Universitetin.
  • Përgatitë , koordinon dhe zbaton planin vjetor të prokurimit si dhe kujdeset për zbatimin e këtij plani.
  • Korrespondon dhe komunikon me institucionet përkatëse të prokurimit (KRPP, OSHP, Ministritë e linjës etj.).
  • Sistemon lëndët sipas prioriteteve edhe urdhëresave të menaxhmentit si dhe raporton për punët e kryera.
  • Koordinohet me zyrtarin kryesor administrativ në lëmin e prokurimit dhe është personi kontaktues mes Universitetit dhe Institucionet kompetente lidhur me realizimin e kontratave nga kontraktuesit e ndryshëm, si dhe kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton nëpunësi mbikëqyrës.