You are here:

Accredited Programs

University ``UKSHIN HOTI`` Prizren (Already Accredited Programmes )

Nr. Fakuteti Study Program English Campus Level ECTS Accredited until
1 Faculty of Economics Business Administration Prizren BSc 180 30.09.2025
Business Administration Prizren MSc 120 30.09.2026
International Management Prizren BSc 180 30.09.2025
2 Faculty of Life and Environmental Sciences Agribusiness Prizren BSc 180 30.09.2024
Forests and Environmental Sciences Prizren BSc 180 30.09.2024
Agribusiness Management Prizren MSc 120 30.09.2024
3 Faculty of Law General Law Prizren LLB 240 30.09.2027
4 Faculty of Philology Albanian  Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2024
English Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2026
German Language and Literature Prizren BA 180 30.09.2024
5 Faculty of Education Primary Education Prizren BA 240 30.09.2024
Preshcool Education Prizren BA 240 30.09.2024
Preschool Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Primary Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Preschool Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
Primary Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
6 Faculty of Computer Sciences Information Technologies and Telecommunication Prizren BSc 180 30.09.2027
Information Technologies and Telecommunication-Bosnian Prizren BSc 180 30.09.2027
Information Technologies and Telecommunication-Turkish Prizren BSc 180 30.09.2027
Computer Science and Communication Technology Prizren MSc 120 30.9.2024

University ``UKSHIN HOTI`` Prizren (Already Accredited Programmes )

Nr. Programet e Studimeve Study Programs Campus Level ECTS Accredited until
1 Administrim Biznesi Business Administration Prizren BSc 180 30.9.2025
2 Administrim Biznesi Business Administration Prizren MSc 120 30.9.2023
3 Menaxhment Ndërkombëtar International Management Prizren BSc 180 30.9.2025
4 Agrobiznes Agribusiness Prizren BSc 180 30.9.2024
5 Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Forests and Environmental Sciences Prizren BSc 180 30.9.2024
6 Menaxhim në Agrobiznes Agribusiness Management Prizren MSc 120 30.9.2024
7 Juridik i Përgjithshëm General Law Prizren LLB 240 30.9.2027
8 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Albanian  Language and Literature Prizren BA 240 30.9.2024
9 Gjuhë dhe Letërsi Angleze English Language and Literature Prizren BA 240 30.9.2026
10 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane German Language and Literature Prizren BA 180 30.9.2024
11 Programi Fillor Primary Education Prizren BA 240 30.9.2024
12 Programi Parashkollor Preshcool Education Prizren BA 240 30.9.2024
13 Programi Parashkollor – Boshnjakisht Preschool Education-Bosnian Prizren BA 240 30.9.2024
14 Programi Fillor – Boshnjakisht Primary Education-Bosnian Prizren BA 240 30.9.2024
15 Programi Parashkollor – Turqisht Preschool Education-Turkish Prizren BA 240 30.9.2024
16 Programi Fillor – Turqisht Primary Education-Turkish Prizren BA 240 30.9.2024
17 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi Information Technologies and Telecommunication Prizren BSc 180 30.9.2027
18 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-boshnjakisht Information Technologies and Telecommunication-Bosnian Prizren BSc 180 30.9.2027
19 Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-turqisht Information Technologies and Telecommunication-Turkish Prizren BSc 180 30.9.2027
20 Shkenca kompjuterike dhe teknologji komunikimi Computer Science and Communication Technology Prizren MSc 120 30.9.2024