1

Festim Tafolli

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Asistent
Angazhimi: Asistent
Titulli: Festim Tafolli

Autobiografia – CV