You are here:

Këshilli Shkencor

Këshilli Shkencor është në përbërjen si vijon:

Kryetar

Prof. Ass.Dr. Zirije Hasani, Prorektore për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Anëtar

Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, anëtar;

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Berat Aqifi, anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Ajka Aljilji, anëtar;

Ass, Festim Tafolli, anëtar;

Z. Besim Loshi, anëtar;

Znj. Anesa Emini, anëtar;

Udhëheqësi / Koordinatori i qendrës për kërkime, inovacion dhe transfer të dijës;