– Bën përkthimin me gojë dhe me shkrim të dokumenteve në shqip-serbokroatisht(boshnjakisht)anglisht dhe anasjelltas;

– Mirëmban webfaqen zyrtare të UPZ-së në gjuhen serbokroate(boshnjake)

– Përpilon publikime dhe lajmërime të ndryshme të ndryshme universitare në UPZ në gjuhen serbokroate(boshnjake);

– Kryen edhe detyra tjera që i caktohen nga ana e punëdhënësit.