1

Blerta Hajra Kabashi LL.M

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

  • Udhëheqë punën e gjithmbarshme të sektorit dhe ndihmon mbikqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave.
  • Menaxhon me stafin e sektorit dhe bënë ndarjen e detyrave tek vartësit e tij, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore.
  • Merr iniciativë dhe propozon ndryshimin e rregulloreve dhe harmonizimin e tyre me legjislacionin në fuqi si dhe propozon nxjerrjen e rregulloreve dhe akteve tjera për nevoja të universitetit.
  • Harton draft-rregulloret dhe aktet tjera juridike si dhe ndihmon vartësit në hartimin e vendimeve të nxjerra nga Këshilli drejtues, Senati, Rektori dhe Sekretari i Përgjithshëm.
  • Siguron ndihmë juridike, shërbime dhe këshilla ligjore për drejtorët, zyrat dhe sektorët brenda institucionit.
  • Siguron që projekt rregulloret e propozuara dhe të hartuara të jenë në përputhje me standardet e ligjeve përkatëse si dhe në përputhje me statutin dhe politikat e universitetit.
  • Siguron përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesit të universitetit dhe organeve të tij në procedurën civile, penale, përmbaruese dhe administrative, në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet.
  • Bënë vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikqyrje të tij dhe përkrah zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara.