image_pdfimage_print
You are here:

Abdullah Etemi Ma.sc.

Zyrtar ligjor në zyrën e Këshillit Drejtues

Detyrat e punës:

– Bashkërendon punën në zyrën e Këshillit Drejtues, përgatit materialet e nevojshme si dhe bënë përgatitjet teknike për takim.

– Regjistron takimet në audio incizim si dhe mban procesverbal në takimet e Këshillit Drejtues.

– Harton procesverbalet e mbledhjeve, vendimet si dhe të gjitha shkresat tjera të Këshillit Drejtues.

– Procedon aktet e nxjerra nga Këshilli Drejtues për nënshkrim, evidentim /prot publikim në web.

– Organizon dhe mirëmban materialet e Këshillit Drejtues sipas standardeve arkivore për ruajtjen e materialeve.

– Ofron mbështetje profesionale dhe ligjore në mbledhjet kolegjiale të KD-së dhe komisioneve të KD-së në konsultim me eprorin.

– Fton mbledhjet e Këshillit Drejtues në përputhje me dispozitat e rregullores për punën e KD-së, përkatësisht kryen punës e sekretarisë së Këshillit Drejtues.

– Kryen edhe punë tjera të ngjashme sipas kërkesës së Sekretarit të Përgjithshëm dhe Udhëheqësit të Zyrës Ligjore.