1

Ma. Sc Albulena Alidema

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Asistente
Angazhimi: Asistente
Titulli: Ma. Sc Albulena Alidema

Albulena Alidema CV

Albulena Alidema CV (English)