Edona Berisha Ma sc.

Udhëheqëse e Divizionit për Infrastrukturës dhe Furnizim

– Përgatit dokumentet për projekte duke përfshirë planin, specifikacione dokumentet teknike,,instruksionet,shtrirjen e punës,faturat e sasisë dhe aprovimin financiar.

– Asiston në punën e menaxhmenti të UPZ dhe bashkëpunon me financat sipas nevojës

– Mbikëqyrë dhe monitoron kontratat e administruara nga UPZ për infrastrukturë, duke u siguruar që janë respektuar konstruktimi, materiali dhe standardet e kontraktimit.

– Ndihmon ne menaxhimin dhe përshtatjen e hapësirave për funksionimin dhe realizimin e punës ne UPZ

– Mbikëqyre dhe drejton te gjitha punët ndërtimore te cilat realizohen ne UPZ nga kontraktohet, donatoret dhe komuna.

– Mban përgjegjësit për ekzekutimin e punimeve ne fushën e përgatitjes profesionale qe ka, respektivisht realizimin e projekteve përcaktuara për UPZ.

– Asiston ne përgatitjen e paraqitjes se buxhetit dhe te raporteve te tjera te nevojshme financiare për punët e infrastrukture.