image_pdfimage_print
You are here:

Edona Berisha Ma. sc.

Udhëheqëse e Divizionit për Infrastrukturës dhe Furnizim
  • Bënë administrimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të njësisë për infrastrukturë.
  • Menaxhon dhe mirëmban informatat për infrastrukturë dhe logjistikë të Universitetit.
  • Menaxhon dhe kontrollon punën e mirëmbajtjes se objekteve te Universitetit.
  • Menaxhon dhe kontrollon punën e sigurimit dhe mirëmbajtjes të objekteve të Universitetit si dhe kujdeset për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratave nga nën-kontraktorët.
  • Ofron shërbime për infrastrukturë dhe logjistike për universitetin dhe njësitë përbërëse.
  • Jep propozime lidhur me nevojat e Universitetit për inventar dhe material shpenzues.
  • Përgatit planet dhe specifikat në rastet e inicimit të procedurave të prokurimit.
  • Përgatite dokumentacionin e nevojshëm lidhur projektet për investime kapitale ne Universitet si dhe kryen edhe punë të tjera të cilat ia cakton nëpunësi mbikëqyrës.