1

Mësimdhënësit e Universitetit trajnohen për arritjen e qëllimeve strategjike arsimore duke përfshirë konceptin e rezultateve të të nxënit.