image_pdfimage_print
You are here:

Nehat Gashi

Zyrtar për arkiv / koordinator për karrierë dhe alumni
  • Në cilësi të koordinatorit të qendrës për karrierë dhe alumni, merr pjesë në bërjen e politikave të qendrës për karrierë dhe aplikimin dhe zbatimin e tyre.
  • Komunikon vazhdueshëm me bordet industriale të njësive akademike dhe me studentët e universitetit dhe të diplomuarit duke shërbyes si zyre kontaktues ndërmjet ofertës dhe kërkesës në tregun e punës në përkrahje të studentëve me qëlllim të ngritjes në karrierë.
  • Mbanë kontakte të vazhdueshme me studentët e diplomuar (alumni) me qëllim të përkrahjes së tyre dhe për nevoja të universitetit duke nxjerr statistika të ndryshme të cilat ndihmojnë në orientimin universitetit në planin strategjik.
  • Promovon programet, përgatit pakot informuese të universitetit për studentët potencial dhe ndihmon në orientimin e tyre për studime dhe karrierë.
  • Krijon kontakte me synim të krijimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet publike dhe private në funksion të zhvillimit të praktikës për studentët aktual.
  • Kryen punën e sekretarisë së Bordit Ekzekutiv si anëtar ex officio i këtij bordi dhe raporton lidhur me punën e bordit para organeve drejtuese të universitetit.
  • Kujdeset që aktivitetet e qendrës për karrierë dhe alumni të prezantohen mjaftueshëm në faqen zyrtare dhe është përgjegjës për përditësimin e të dhënave.
  • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së menaxhmentit si dhe me vet iniciativë në koordinim me QKA duke qenë në hap kërkesat dhe nevojat që krijohen në çdo kohë.