1

Prof. Asoc. Dr. Ajka Aljilji

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli:Prof. Asoc. Dr. Ajka Aljilji

Autobiografia – CV (Bos.)

Autobiografia – CV (Eng.)