1

Prof. Asoc. Dr. Arif Riza

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi:Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Arif Riza

Autobiografi – CV