Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Profesor i Asocuar

Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica

029/231085

Pozita

Profesor i Asocuar

Angazhimi

Profesor i Rregullt

Titulli

Doktor i Shkencave Juridike

Mësimdhënës në

Fakulteti Juridik