1

Prof. Asoc. Dr. Halim BAJRAKTARI

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Halim BAJRAKTARI

Autobiografi – CV