1

Prof.asoc.dr. Kadri Kryeziu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: . Kadri Kryeziu

Autobiografi – CV

Autobiography – CV  (English)