1

Prof.Asoc.Dr. Muharem Faiku

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi:Profesor i Rregullt
Titulli: . Muharem Faiku

Autobiografia – CV