1

Prof. Asoc. Dr. Sejdu Sejdiu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. dr. Sejdi Sejdiu

Autobiografia – CV