1

Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent,
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Flamur Shala

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (Eng.)

Prof. ass. dr. Flamur Shala – Publikimet shkencore:
Tema Revista Viti / vëllimi / faqja
1. Përdorimi i drejtë i disa trjatave të shkurtra Bota e Re, 1997 Prishtinë, 1997
2. Aspekte të përdorimit të gjuhës standarde shqipe në institucionet shkollore ne Kosovë Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë 2010/No.1/pg. 433-436
3. Aspekte të mësimit dhe të përdorimit të shqipes standarde në shkolla fillore dhe të mesme Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup 2012/No.1/
4. Mbledhjet e drejtshkrimit në Prishtinë deri te Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe në Tiranë Seminari Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë-Shkup Tetovë-Shkup
5. Shqipja standarde dhe institucionalizimi i saj Konferenca e parë Shkencore Ndërkombëtare
“Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes,
Shkodër, Maj 2013
6. Kontributi jetësor për gjuhën shqipe në tekstet universitare të Akad. Prof. Dr. Gjovalin Shkurtajt PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 63-68, dec. 2018. ISSN 2616- Prizren, 2018
7. Konformizmi gjuhësor dhe përdorimi i shqipes standarde PERLA

Revistë shkencore-kulturore tremujore Viti XXIII      2018   Nr. 3-4 (83)

Tiranё, 2018
8. Pabarazia gjuhësore dhe përdorimi i gjuhës standarde PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-5, mar. 2019. ISSN 2616-387X. Prizren, 2019
9. Funksioni foljor i së tashmes dialektore të dëftores së shqipes SSRN Electronic Journal, (2019) Worldcat-platformё

2019