1

Prof.ass.dr. Gjylë Totaj Salihu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor Asistent
Titulli: . Gjylë Totaj Salihu

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)