1

Prof. Ass. Dr. Sermin Turtulla

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistente
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Sermin Turtulla

Autobiografia – CV