1

Prof. Asoc. Dr. Shkelqim Millaku

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. ass. dr. Shkelqim Millaku

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)

2009 – , Doktor i Shkencave Filologjike, (Universiteti publik,Shën Kirili e Metodi, Filologji “Bllazhe Koneski” Shkup). Fusha e specializimit, Struktura morfosintaksore e formimit të emrit ndërmjet shqipes dhe anglishtes.

Disertacioni i doktoraturës është punuar, studiuar, shkruar dhe mbrojtur në tri gjuhë:

a. Shqip,

b. Anglisht,

c. Maqedonisht.

2004 – 2007 studimet pasuniversitar në Universitetin e Prishtinë, Fakultetin  e  Filologjisë, Prishtinë. Tema e magjistraturës: Kompozitat në revistën “Përpjekja shqiptare”, të cilën e kam mbrojtur, më 14 shtator 2007.

2008 në Master të gjuhës angleze (me provime diferenciale)

2001 – 2003 studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Filologjisë, Prishtinë.  Drejtimi: Gjuhë dhe letërsi shqipe, të cilat i kam mbaruar me notë mesatare mbi tetë (dhe kryer njëherazi një vit para afati). Profesor.