1

Prof. Ass. Dr. Xhafer Beqiraj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent,
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Ass. Dr. Xhafer Beqiraj

Autobiografia – CV