1

Programi Hubert H. Humphrey tashmë është i hapur për aplikime për vitin akademik 2022-2023

Programi Hubert H. Humphrey tashmë është i hapur për aplikime për vitin akademik 2022-2023.

Programi i bursave Hubert H. Humphrey është program i Fulbright-it përmes të cilit profesionistët e arritur në mes të karrierës së tyre profesionale, me potencial të demonstruar lidershipi, shkojnë në Shtetet e Bashkuara për një vit studimi. Gjatë kësaj periudhe, ata do të vijojnë një kurs akademik jo të gradës, të nivelit universitar si dhe aktivitete të zhvillimit profesional. Duke ofruar mundësi për liderët e ardhshëm dhe politikëbërësit që të kanë përvojë në shoqërinë dhe kulturën amerikane, si dhe në fusha të ndryshme profesionale, programi ofron edhe bazë për lidhje afatgjata dhe produktive mes amerikanëve dhe homologëve të tyre jashtë vendit. Bursistët përzgjedhen bazuar në potencialin e tyre për udhëheqësi dhe përkushtimin ndaj shërbimit publik.

Aplikacionet mund t’i gjeni:  ndërsa data e fundit për aplikim është 1 gusht, 2021.

Informata të përgjithshme rreth programit Humphrey mund t’i gjeni:  ndërsa informata të detajuara rreth komponentave të programit, fushat e studimit, kërkesat bazike dhe kriteret e kulaifikimit mund t’i gjeni në: The Hubert H. Humphrey Fellowship Program | U.S. Embassy in Kosovo ().

Për informata shtesë rreth programit, ju lutemi kontaktoni: Nora Nimani-Musa: nmusa@

Ju faleminderit,

Ekipi i Këshillit Amerikan, Kosovë

——

Dear sir/madam, we hope this email finds you well!

On behalf of U.S. Embassy in Kosovo, we wanted to share the exciting news regarding the Hubert H. Humphrey Fellowship Program and the fact that the Humphrey Program is Accepting Applications for the 2022-2023 Academic Year!

The Humphrey Program is a Fulbright program that brings accomplished mid-career professionals with demonstrated leadership potential to the United States for a year of graduate-level non-degree academic coursework and professional development activities. By providing future leaders and policy makers with experience in U.S. society, culture, and professional fields, the program provides a basis for lasting, productive ties between Americans and their professional counterparts overseas. Fellows are selected based upon potential for leadership and commitment to public service.

Applications can be accessed at:  and the deadline for submission is August 1, 2021.

General information about the Humphrey Program can be found at:  and detailed information about the program Components, Fields of Study, Basic Requirements and Eligibility Criteria can be found at: The Hubert H. Humphrey Fellowship Program | U.S. Embassy in Kosovo ().

For questions about the program, please direct them to Nora Nimani-Musa: nmusa@

Thank you,

American Councils Team