1

Qendra e Karrierës&Alumni e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren pjesë e punëtorisë “Ngritja e kapaciteteve dhe rrjetëzimi ndërmjet zyrave të karrierës së universiteteve”