You are here:

Sigurimi i Cilësisë

Procesi i sigurimit të cilësisë në procesin edukativ realizohet nëpërmjet:

– Sigurimit të cilësisë së programeve të studimit;

– Sigurimit të cilësisë së procesit mësimor;

– Sigurimit të cilësisë së punës kërkimoro-shkencore dhe punës profesionale;

– Sigurimit të cilësisë së mësimdhënesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm;

– Sigurimit të cilësisë të mësimnxënies së studentëve;

– Sigurimit të cilësisë së literaturës, bibliotekës dhe burimeve të informacionit;

– Sigurimit të cilësisë së  menaxhimit të Universitetit, njësive akademike dhe  adminstratës;

– Sigurimit të cilësisë së infrastrukturës dhe pajisjeve;

– Financimit dhe planifikimi financiar të procesit të sigurimit të cilësisë;

– Rolit aktiv të studentëve në vetëvlerësim dhe sigurim të cilësisë;

– Monitorimi sistematik, kontrolli dhe vlerësimi periodik i cilësisë;

– Sigurimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë.