You are here:

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë

Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren.

Kryetar

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

Anëtar

Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi

Prof. Ass. Dr. Halim Bajraktari

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha

Prof. Ass. Dr. Rifat Hoxha

Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan

MSc. Ramadan Baraliu

MSc. Jasmin Jusufi

Përfaqësuesi i Studentëve.