You are here:

Trupat Këshillëdhënëse

Qëllimi i Bordit Këshillëdhënës Industrial

Qëllimi i themelimit të Bordit Këshillëdhënës Industrial është bashkëpunimi dhe ndërveprimi ndërmjet njësive akademike dhe komunitetit industrial. Kjo rregullore përcakton karakterin, anëtarësimin, funksionimin, fushëveprimin, mënyrën e vendimmarrjes dhe mandatin e Bordit Këshillëdhënës Industrial.

Neni 1.

Karakteri i Bordit Këshillëdhënës Industrial

1. Karakteri i Bordit Këshillëdhënës Industrial (në tekstin e mëtejmë BKI), të themeluar në bazë të Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren (në tekstin e mëtejmë UUHP) dhe të kësaj Rregulloreje, është jo fitimprurës dhe këshillëdhënës dhe bazohet në vullnetin e mirë të anëtarëve dhe përkushtimin e njësive akademike (në tekstin e mëtejmë NjA) dhe UUHP-së për ngritjen e cilësisë së Arsimit të Lartë në fushën e veprimtarisë së NjA-së.

2. BKI përbëhet nga përfaqësuesit e tregut të punës dhe të autoriteteve nga fushëveprimtaria e NjA-së përkatëse, dhe përfaqësues të studentëve të NjA-së përkatëse.

3. Anëtarët e BKI-së (përveç anëtarëve ex-officio, dhe atyre që janë angazhuar paraprakisht) nuk mund të angazhohen si ligjërues në NJA-në, pasi të nominohen si anëtarë të BKI-së.

4. Secili anëtarë i BKI-së (përfaqësues i tregut të punës) që do të shërbejë në BKI të NjA-së, do të nënshkruajë Memorandumin e Mirëkuptimit, me ç’rast siguron gatishmërinë e tij/saj për të shërbyer në BKI në baza vullnetare, pa pritur ndonjë shpërblim, duke eliminuar konfliktin e interesit dhe ruajtur konfidencialitetin e informatave.

5. Themelimi i BKI-së në secilën njësi akademike të UUHP është i obligueshëm për të siguruar se programet studimore janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe monitoruar rezultatet performancës së programeve të propozuara studimore tek të diplomuarit në këto programe.

6. Përbërja dhe aktivitetet e BKI-së publikohen në ueb faqen e UUHP-së në vegzën e NjA-së. Secila NjA e UUHP-së duhet të zhvillojë një vegëzë të veçantë në ueb-faqen e NjA-së, për të publikuar aktivitetet e BKI-së.

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset/ institucionet tjera (me të drejtë vote):

Qëndresa JANUZAJ- ”CITY HOTEL” SH.P.K. & Swiss windovs sh.p.k, kryetar/e,

Arben Tërshnjaku- Fabrika konditorike ‘’Liri’’ zëvendëskryetar,

Zenel AHMETAJ, ZKF Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave- KK Prizren,

Xhafer KASTRATI- N.T.N. MIRI,

Alajdin FUSHA- ABI center,

Liman Asllani- Klubi i afaristëve të Prizrenit,

Halim HOTI- “Kosovo Turism” SH.P.K.

Agim MORINA- Lori Shped,

Armend HYSENI- Oda Ekonomike rexhionale,

Fisnik HAZIRAJ- SOLID Sh.P.K.

Hasan BYTYQI- OK- SHPK,

Gani SALLAUKA- “Q.B.S”- Suhareka,

Ardiana BUNJAKU- Scaak,

Tasim SHASIVARI- SABA Agency SOFRA,

Vedija ZEKOVSKI- N.T. ‘’Sporting’’,

Veli AHMETI- LUMA Comerce N.T.SH.

Afrim TEJECI- Oda e ndërmarrësve dhe zejtareve.

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Edukimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët e Bordit Industrial Këshillëdhënës:

Kryetar

Hilmi Rexha

Nënkryetare

Doruntina Rakaj

Anëtar/e

Akif Gashi

Jygjel Spahi

Almir Sahiti

Nexhat Maçkaj

Hadis Haxhillari

Katarina Gojani

Qemajl Bytyqi

Bajram Pomak

Anëtar/e – ex-officio

Fahredin Shabani,

Mujdin Lutfiu

Vedat Bajrami

Xhafer Beqiraj

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Bordit Industrial ( Këshillëdhënës),  i Fakultetit të Filologjisë, në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, ka këtë përbërje:

Yrmet Shabani – Drejtor i Qendrës Burimore ‘’Nëna Terezë’’- Prizren– kryetar

Sahadete Sadikaj – Drejtoresh e Bibliotekës- Prizren- nënkryetare

Shaban Shala – Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren- anëtar

Vllaznim Bytyqi  – Mësimdhënës- SHFMN- ‘’Mustafa Bakiu” – anëtar

Ergin Gashi – Kryetar i degës- KETNET- anëtar

Neki Jahaj – Drejtor- ALG’’Loyola’’-  anëtar

Sinan Alijaj – Skulptor-Historian- Prizren- anëtar

Vesa Grezda – Menaxher ‘’Baruti CO’’-  anëtare

Mirlinda Lutfiu- Arsimtare ‘’Emin Duraku’’- anëtare

Mentor Latifi- Menaxher ‘’Sutherland’’- anëtar

Elita Omaj – Studente

Anëtarët pa të drejtë vote / Ex – officio

Prof.Ass.Dr. Ragip Gjoshi – u.d. Dekan i F. Filologjisë;

Prof.Ass.Dr. Xhafer Beqiraj – Prodekan i F. Filologjisë;

Ass. Artan Reshani – Asistent i Ri – F. Edukimit;

Ma.sc. Anzotika Sallauka – Sekretare e F. Filologjisë

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

Z. Artan Serjani, kryetar (Gjykata Themelore Prizren),

Znj. Fjorda Mujollari, zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),

Znj. Mehreme Hoxha – Prokurore, Prokuroria Themelore Prizren,

Z. Baki Morina – Ndërmjetsues,-Instituti i Ndërmjetsimit

Z. Elbasan Shoshaj- Komuna e Prizrenit

Z. Qemajl Krasniqi – Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,

Z. Sadri Shala-Telekomi i Kosovës,

Z. Hajrim Qengaj,-Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme

Z. Dardan Morina,-Avokat,Oda e Avokatëve Regjioni Prizren

Z. Imet Poniku-Psikiatër,Spitali Regjional Prizren

Z. Ermir Ahmetaj-Avokat

Z. Nuhi Bytyqi – Shef – Shërbimi Sprovues

Znj. Elëza Bajrami- përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

Z. Kadri Kryeziu- U.D.Dekan  Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren

Z. Dardan Vuniqi – Asistent  Fakulteti Juridik UUHP -Prizren

Z. Berat Aqifi- Profesor Fakulteti Juridik UUHP-Prizren

Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

Kryetar/e

Znj. Endra Luzha (ABI, Përpunues i qumështit)

Zëvendëskryetar/e

Z. Besim Loshaj (Agroproduct – ShPK, Kooperativë Bujqësore),

Z. Lendrit Palushi – Frutex, Prodhues i pijeve,

Znj. Gresa Kuqi – Solid, Përpunues i lëkurës,

Z. Labinot Shulina – Labi Wine, Tregtues i produkteve bujqësore,

Z. Avni Gashi – Frigoterm, Tregtues i pajisjeve me shumicë,

Z. Nazim Ajazaj – Vehbi Zhuri, Përpunues i drurit,

Z. Petrit Basha – Minatori, Shfrytëzim dhe përpunim i pyjeve,

Z. Egzon Elshani – Drejtoria e Bujqësisë, KK Prizren – Organizatë qeveritare,

Z. Skender Bajrami – MBPZHR, Përfaqësuesi i DAESB,

Z. Zekrija Loku – MBPZHR, Përfaqësuesi i AZHB,

Znj. Lirije Koqinaj, Përfaqësuese e studentëve të FSHJM,

 

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

Z. Isuf Lushi – Dekan i FSHJM,

Znj. Albana Milaimi – Prodekane i FSHJM,

Z. Nexhmedin Krasniqi, Sekretar i FSHJM,

Z. Festim Tafolli, Asistent në Fakultetin e Ekonomisë – UPZ,

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

Kryetar

Diogjen Elshani – Kompania Gjirafa 

Zëvendës kryetare

Majlinda Bahtijari – Komuna e Prizrenit

Anëtar/e 

Drilon Kastrati –  Kompania Gjirafa 

Alper Yildirim – Kompania Telcomm 

Lamir Shkurti – Kompania Telcomm

Alketa Fazliu – Kompania Asseco See

Agim Morina – Kompania Best Vision 

Syzana Kostanica – Instituti INKOS 

Jakup Tahiraj –  Instituti INKOS 

Jeta Qollpani – jCoders RKS 

Fatir Berzati – NGO JCI Prizren

Fatlind Mazreku – Student në FSHK

 

Anëtarët e BKI-së  (pa të drejtë vote) Ex – officio:

Dekan i FSHK-së

Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj

Prodekan i FSHK-së

Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri

Sekretare e FSHK-së

Ma. sc. Arbnore Shehu