Procesi i sigurimit të cilësisë në procesin edukativ realizohet nëpërmjet:

 • Sigurimit të cilësisë së programeve të studimit;
 • Sigurimit të cilësisë së procesit mësimor;
 • Sigurimit të cilësisë së punës kërkimoro-shkencore dhe punës profesionale;
 • Sigurimit të cilësisë së mësimdhënesve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm;
 • Sigurimit të cilësisë të mësimnxënies së studentëve;
 • Sigurimit të cilësisë së literaturës, bibliotekës dhe burimeve të informacionit;
 • Sigurimit të cilësisë së  menaxhimit të Universitetit, njësive akademike dhe  adminstratës;
 • Sigurimit të cilësisë së infrastrukturës dhe pajisjeve;
 • Financimit dhe planifikimi financiar të procesit të sigurimit të cilësisë;
 • Rolit aktiv të studentëve në vetëvlerësim dhe sigurim të cilësisë;
 • Monitorimi sistematik, kontrolli dhe vlerësimi periodik i cilësisë;
 • Sigurimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë.

Bartësit e procesit të sigurimit të cilësisë

Figura 1: Struktura organizative, dhe bartësit e sigurimit të cilësisë

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/