Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj

Rektor

Të dashur studentë

Miq dhe dashamirë të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

Zonja dhe zotërinj,

Kam nderin dhe kënaqësinë t’ju dëshiroj mirëseardhje në faqen zyrtare të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Misioni parësor i Universitetit të Prizrenit është arsimimi dhe edukimi cilësor i të rinjve. Këtë mision të shenjtë synojmë ta arrijmë duke krijuar kuadro të mirëfillta, të cilët do të jenë promotor të ndryshimeve si në vend ashtu edhe jashtë tij.

Rektorati dhe stafi akademik i këtij Universiteti, para së gjithash, mbajnë përgjegjësi për krijimin e sistemeve të reja të vlerave, në veçanti në arsim, shkencë, dhe kulturë, të cilat paraqesin shtyllën kryesore për zhvillim dhe prosperitet të gjeneratave të ardhshme.

Universiteti i Prizrenit është institucion i ri ( 01.10.2010) por gurët e parë në themelimin e këtij Universiteti janë vendosur që me hapjen e shkollës së lartë pedagogjike në vitin 1962. Ky Universitet, veprimtarinë e tij e zhvillon në dy cikle të studimeve: themelore dhe ato të masterit me një program, ndërsa vitin e ardhshëm akademik synojmë të hapim disa programe master e më vonë edhe ato të doktoratës. Vlen të përmendet se në këtë Universitet janë të përfshirë studentë të tre komuniteteve, prandaj edhe mësimi zhvillohet në tre gjuhë: shqip, turqisht dhe boshnjakisht.

Universiteti ynë ju ofron të gjithë qytetarëve shërbime dhe mundësi studimi për të qenë si ekspertë të kualifikuar. Rritja e cilësisë së shërbimeve akademike, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe e kërkimeve shkencore janë synim i Universitetit tonë. Synim dhe përpjekje e vazhdueshme e menaxhmentit dhe stafit akademik të këtij Universiteti, si çdo institucioni arsimor, është që t’i ofron të gjithë studentëve një shërbim cilësor. Rritja e cilësisë së shërbimit, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor arrihet nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme me studentët.

Të dashur student, Universiteti ynë është promotor i përfaqësimit studentor duke nxitur funksionimin e Parlamentit studentor si organ i pavarur i studentëve dhe përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes. Prandaj pjesëmarrja e juaj aktive në debate publike, kontribuon në zhvillimin e Universitetit si pjesë më progresive dhe më avangarde e shoqërisë tonë.

Drejtuesit e Universitetit, një rëndësi të veçantë do t’i kushtojnë bashkëpunimit me Universitet tjera, si nga vendi, regjioni dhe me gjerë. Universiteti ynë bashkëpunon edhe me institucionet tjera arsimore si dhe sektorin privat për nevojat e realizimit të punës praktike të studentëve tanë, ku njëkohësisht edhe hulumtohen mundësit e krijimit të vendeve të punës për studentë të diplomuar të Universitetit tonë. Po ashtu, rëndësi të posaçme do t’i kushtojmë organizimit të aktiviteteve dhe manifestimeve shkencore, simpoziumeve , tribunave, debateve me ç’rast disa prej tyre do të realizohen në bashkëpunim me institucionet tjera arsimore nga vendi dhe jashtë tij.

Ju dëshiroj suksese të gjithëve!

Doktorata  në universitetin e Tiranës  Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i Matematikës, në udhëheqjen e mentorit Prof. Dr. Agron Tato. Tema e disertacionit ”Rezultate në klasën e funksioneve mekshein të integrueshme” : disert. për

marrjen e gradës shkencore “Doktor” në  Matematikë . (2010).

Magjistratura :  Studimet pasuniversitare  dhe temën e magjistraturës me titull  “ Disa veti të serive Furie me koeficient Kuazi- monoton ” në FSHMN në Prishtinë (1998). Fakulteti  : F.SH.M.N – Degën e matematikës në Prishtinë (1990)

Title Place Country
Ismet TEMAJ, Agron TATO  , On some theorems Vitaly –Caratheodry type , The scientific bulletin UNIEL PROCEEDINGS  (2008), 125-138. Elbasan Albania
Ismet TEMAJ, Valbona BERISHA , Teorema mbi koeficientet Fourie kuazimonoton të funksioneve nga klasa ,Kërkime 16, ASHAK (2008), 179-189. Prishtinë Kosovë
Xhevat KRASNIQI,Valbona BERISHA ,Ismet TEMAJ, Vlerësimi i koeficienteve Fourier të klasës së funksioneve të tipit ,Kërkime 16, ASHAK (2008), 145-165 Prishtinë Kosovë
Ismet TEMAJ, Agron TATO  , On the integration in a locally convex space of Saks type, Third internationale conference of algebra and functional analysis PROCEEDINGS  (2009), 136-152 Elbasan Albania
Ismet TEMAJ , Teorema srednje vrijednosti za Pettis, McShane i Kurzweil-Henstockov integral funkcija s vrijednostima u lokalno-konveksnim prostorima STR.60, Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Godina III, broj 3. Izdavač: Nastavnički fakultet , Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar Mostar Bosna dhe Hercegovina
I. Temaj, A. Tato, Mchane type integration of Riesz- Space-valued function and application to savdwich property,2010(2) XVI (28) 185-197 AJNTS Tiranë Shqipëri
I. Temaj, A. Tato, Sandwich theorems for Mcshane integration, International Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 1-4. Sofje Bullgaria
Ismet Temaj  Agron Tato .Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 6, 2012, no. 40, 1965 - 1976, The Convergence Theorems for the McShane Integral of Functions Taking Values in a Locally Convex Space Sofje Bullgaria
Mimoza Shkëmbi , Ismet Temaj ,  Agron Tato Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 7, 2013, no. 17, 807 - 819 A Note of the Mcshane Integral on the Riesz Space Sofje Bullgaria
Mimoza Shkembi, Ismet Temaj Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries , IWBCMS-2013 p.216 Elbasan Shqipëri
Ismet Temaj ,Mar 15, 2012 – [J].Theor. Math. Appl., 2012, Vol.2 (1), pp.179-188ZBMATH International Scientific Press, 2012. Assessment Fourier coefficients of a function of class ( , ). L p α. Athine Greqi
Ismet TEMAJ,Valbona Berisha, Veli Gashi ,Teorema Hardy- Littlewood mbi keficientet kuazi-monoton Fourie te funksionevenga klasa L p α., EDUCOLOGIA 5/2011. 370-378. Prishtinë Kosovë
Mimoza Shkëmbi, Ismet Temaj, Agron Tato MBI INTEGRALIN E MEKSHEJN NË HAPESIRËN E RIESZ. Buletini i Shkencave Natyrore Tiranë Shqipëri
Ismet TEMAJ, Agron TATO ON MCSHANE EQUIINTEGRABLE SEQUENCES IN LOCALLY CONVEX SPACES ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY. Fascicle of Management and Technological Engineering ISSN 1583 - 0691, CNCSIS "Clasa B+" ISSUE #2, SEPTEMBER 2013, ORADEA Romania
Ismet TEMAJ, Agron TATO ON THE INTEGRATION IN MIXED  TOPOLOGICAL IN A LOCALLY CONVEX  SPACE  ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY. Fascicle of Management and Technological Engineering ISSN 1583 - 0691, CNCSIS "Clasa B+" ISSUE #2, SEPTEMBER 2013, ORADEA Romania
Presentation for On Conference Type of
Me prezantimin e punimit ‘’ On some theorems Vitaly –Caratheodry type’. 2-nd Internacional Conference on Algebra and Functional Analysis, 01-02,2008 at the University of Elbasan,Albania. Shkencore
Me prezantimin e punimit ‘’ Mbi disa teorema të tipit të Vitali –Karateodarit në hapësirat e Banahut Takimi i katërt vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , ‘’IASH-2009’’ 31.08, 1-2.09.2009.Tetovë. Shkencore
Me prezantimin e punimit ‘’ Teorema Hardy mbi koeficientet Fourie të funksioneve nga klasa ’’ Konferenca mbi studimet ne shkencat e natyres dhe didaktiken e tyre. Universiteti i Shkodrës ‘’ Luigj Gurakuqi’’ Fakulteti i shkencave te natyrës. Shkodër ,14 dhjetor 2004. Shkencore
Me prezantimin e punimit ‘’ On integration in Saks-type space’’ 3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis, 15-16.05,2009. at the University of Elbasan,Albania Shkencore
Me prezantimin e punimit ‘’ Teorema mbi konvergjencën e vargut te funksioneve te barazintegrueshme McShane”. Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , Seksionit të Shkencave të natyrës ‘’IASH-2010’’  2-5.09.2010.Tiranë Shkencore
Ismet Temaj, Vullnet Kabashi, Veli Gashi Teorema konvergjence për integralin e Meksheinit në hapësirat lokalisht konvekse , TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 Seksionit të Shkencave të natyrës”’IASH-2010’’  2-5.09.2011 1-4. 09.2011 Shkencore
Vullnet Kabashi, Ismet Temaj, Analiza e zgjidhjes eficiente të problemit k- center duke përdorur algoritmin e bashkësive dominante TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA “Konarenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjise se Informacionit”’IASH-2010’’  2-5.09.2011 1-4. 09.2011 Shkencore
me punimin Mimoza Shkembi, Ismet Temaj Aplications of strong Mcshane integralto Walshseries 1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS-2013 Shkencore
Mimoza Shkëmbi, Ismet Temaj, Agron Tato

MBI INTEGRALIN E MEKSHEJN NË HAPESIRËN E RIESZ

“Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë” Shkencore
Conference Title Conference name City Country
2-nd Internacional Conference on Algebra and Functional Analysis, 01-02,2008 at the University of Elbasan,Albania. Conference on Algebra and Functional Analysis Elbasan, Albania
3-nd Internacional Conference on Algebra and Functional Analysis, 15-16,2009. Conference on Algebra and Functional Analysis Elbasan, Albania
Takimi i katërt vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , ‘’IASH-2009’’ 31.08, 1-2.09.2009 ‘’IASH-2009’’ 31.08, 1-2.09.2009 Tetovë. Maqedoni
Konferenca mbi studimet ne shkencat e natyres dhe didaktiken e tyre.’’ Universiteti i Shkodrës ‘’ Luigj Gurakuqi’’ Fakulteti i shkencave te natyrës. Shkodër ,14 dhjetor 2004. Konferenca mbi studimet ne shkencat e natyres dhe didaktiken e tyre. Shkodër Shqipëri
3-nd International Conference on Algebra and Functional Analysis, 15-16.05,2009. at the University of Elbasan,Albania. Conference on Algebra and Functional Analysis Elbasan, Albania
Takimi i pestë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca , ‘’IASH-2010’’  2-5.09.2010.Tiranë. ‘’IASH-2010’’  2-5.09.2010. Tiranë Shqipëri
TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 “Konerenca e Seksionit të Shkencave të natyrës” ’IASH-2010’’  2-5.09.2011 1-4. 09.2011 Prishtinë Kosovë
TAKIMI I GJASHTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 6 “Konarenca e shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjise se Informacionit” ’IASH-2010’’  2-5.09.2011 1-4. 09.2011 Prishtinë Kosovë
1 st international western Balkans Conferenc of Mathematical Sciences IWBCMS-2013 IWBCMS-2013 Elbasan, Albania
“Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë” 22-23 nëntor 2012 në Konferencën Shkencore Tiranë Shqipëri
Empty tab. Edit page to add content here.