You are here:

Sekretari i përgjithshëm

DSC_8349

MSc. Nexhmedin Krasniqi

Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Email: nexhmedin.krasniqi@uni-prizren.com

 

Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi

– Është zyrtari më i lartë i administratës

– Është udhëheqës i Administratës Qendrore;

– Është shef i sekretarëve në fakultete;

– Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase, ekonomike dhe efektive të Universitetit;

– Është shef i drejtorëve të departamenteve në kuadër të Administratës Qendrore;

– Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor;

– Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Këshilli drejtues dhe rektori, të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë Statut