Stafi Akademik345

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

Email:
 shemsi.morina@uni-prizren.com

Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

Email:
 armend.podvorica@uni-prizren.com

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë

Email: soner.yildirim@uni-prizren.com

Prof.Asoc.Dr. Soner Yildirim

Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prof. Asoc. Dr. Shemsi Morina