You are here:

Vendimet e Senatit

22/03/2023

Rendi i Ditës. 23.03.2023

22/03/2023

Rendi i Ditës. 09.03.2023

17/03/2023

Vendim i Senatit për rihapjen e SMU-së

13/03/2023

Vendim për plotësim - ndryshimin e vendimit

13/03/2023

Vendimi 01-141, Lejohet shfrytëzimi i hapësirës

13/03/2023

Vendimi 01-145, Këshilli Organizativ për Shkollën Verore Ndërkombëtare

13/03/2023

Vendimi 01-143, Këshilli Organizativ për konferencën BRIDGE

21/02/2022

Vendimi 01-17. Miratohet një zëri propozimet e njësive akademike në UHHP për angazhimin e personelit akademik për semestrin veror 2021/2022 (F.Juridik, FSHJM, F.Ekonomik)

21/02/2022

Vendimi 01-18. Miratohet pjesërisht propozimi i F. Edukimit me Nr. 02-61, të dt. 07.02.2022 për angazhimin e personelit akademik

21/02/2022

Vendimi 01-22. Vendim mbi formimin e komisionit për hartimin e rregullores për studimet e Doktoratës në UHHP

21/02/2022

Vendimi 01-54. Vendim për shpalljen e konkursit plotësues (FSHK, F.Edukimit)

21/02/2022

Vendimi 01-55. Miratohet një zëri propozimet e njësive akademike në UHHP për angazhimin e personelit akademik për semestrin veror 2021/2022 (F. Filolgjisë, FSHK, F.Edukimit)

21/02/2022

Vendimi 01-61. Formohet komisioni për hartimin e Rregullores për procedurën e përzgjedhjes të titujve të nderit në UHHP

18/02/2022

Vendimi 01-62. Miratohet Modulet e Shkollës Verore Ndërkombëtare

21/01/2022

Vendimi 01-05. Miratohet Rregullorja për angazhimin e bashkëpunëtoreve të jashtëm në UUHP

03/08/2021

Vendimi 01-216. Miratohen kuotat për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2021-2022

18/06/2021

Vendimi 01-187, Anulohet pjesërisht konkursi nr. 01- 167 të datës 03.08.2020 për personel të rregullt akademik në Universitetin Ukshin Hoti

16/12/2020

Vendimi 01-311, Për zgjedhjen e personelit akademik sipas konkursit nr. 01-167 të datës 03.08.2020

19/11/2020

Vendimi 01-294, Për plotësimin e kuotave të rezervuara për komunitetin jo shumicë dhe për kandidatë nga viset e tjera jashtë Kosovës, të banuara me shqiptarë sipas konkurseve të nivelit Bachelor dhe Master për pranim në vitin akademik 2020/2021

15/10/2020

Vendimi 01-245, Lejohet afati i Shtatorit II për vitin akademik 2019-2020 për paraqitjen e provimeve

14/10/2020

Vendimi 01-240, Kriteret e regjistrimit të viti shkollor për studimet Baqellor dhe Master

09/10/2020

Vendimi 01-231, Anulohet pika e dytë e konkursit për personelin akademik të rregullt në F. Filologjisë

07/10/2020

Vendimi 01-226, Mbështetur në propozimet e Njësive Akademike në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren, për shpallje të konkursit për personel akademik të Angazhuar 2020/2021

18/09/2020

Vendimi 01-201, Vendim mbi formimin e komisionit zgjedhor (ad-hoc) për administrimin dhe monitorimin e procesit zgjedhor të zgjedhjes së anëtarëve të KD të Universitetin "UKSHIN HOTI"

18/09/2020

Vendimi 01-200, Vendim mbi përcaktimin e kalendarit të dinamikës zgjedhore për zgjedhjen e anëtarëve të KD në Universitetin "UKSHIN HOTI"

15/06/2020

Vendimi 01-129, Shtyhet edhe për 3 (tre) muaj afati i diplomimit për të gjithë studentët e Universitetit "UKSHIN HOTI" në Prizren

15/06/2020

Vendimi 01-130, Miratohet rekomandimi i Komisionit Qëndror për Sigurimin e Cilësisë lidhur me aprovimin e pyetësorëve A1 dhe A6 të rishikuara nga KQSC

15/06/2020

Vendimi 01-132, Plotësim-ndryshim i vendimit të datës: 21.04.2020 me Nr.prot.01-112

28/04/2020

Vendim për funksionalizimin e Sistemit kundër plagjiaturës në Universitet

28/04/2020

Vendimi mbi miratimin e Rregullores për procedurat e përgjithshme lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit Akademik

28/04/2020

Vendimi mbi miratimin e Rregullores për mobilitet të Studenteve në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren

30/01/2020

Vendimi senatit (Nr,01-12)

30/01/2020

Vendim i Senatit- Miratohet Rregullorja e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtoreve të jashtëm

28/01/2020

Vendim i Senatit- Miratohet pjesërisht kërkesa e prof. Sejdi Sejdiu

28/01/2020

Vendim i Senatit- Miratohen propozimet e njësive akademike për shpallje të konkursit (Nr.01-13)

28/01/2020

Vendim mbi formimin e komisionit për hartimin e rregullores për mobilitet të personelit akademik, administratës dhe studentëve në UUHP

28/01/2020

Konkluzioni i Senatit pas shqyrtimit të Raportin nr.02-28 të Komisionit Këshillëdhënëse për anëtarët e senatit,

28/01/2020

Vendimi 01-16, Mbi miratimin e udhëzuesit për vlerësimin e stafit Akademik, vlerësimi e lëndës dhe përdorimin e rezultateve të vlerësimit në Universitetin UKSHIN HOTI