You are here:

Studentët

Shërbimet për studentë

Universiteti i Prizrenit në mbështetje të një udhëzimi u ofron një sërë shërbimesh  studentëve që nga pranimi, regjistrimi, përkrahja financiare, gjatë studimeve dhe pas diplomimit.

Të gjitha shërbimet për studentët e UPZ-ës kanë për qëllim që të përkthejnë misionin dhe politikat e Universitetit në programe dhe përkrahje efektive dhe konzistente për studentët.

Si pikë kyçe e ndërveprimit në mes të pritjeve dhe nevojave institucionale të studentëve, shërbimet për mbështetjen e studentëve në UPZ, kontribuojnë në përvojën e përgjithshme të studentëve, si pjesë integrale e procesit mësimor.