You are here:

Tarifat për Studentë

TARIFAT PËR STUDENTË

Në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren zbatohen tarifat për studentë, të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Në bazë të UA tarifat rishikohen çdo vit nga MASHT.

– Viti i parë: Falas

– Për provim pranues: 2.5 €

– Semestri BSC i rregullt: 25 €

– Semestri BSC me korrespodencë: 125 €

– Semestri MSC shkencor: 150 € 

– Pagesa për mbrojtjen e temës së diplomës: 100 €

– Për provime plotësuese për regjistrim MSC: 5 €

– Për provimin në studimet MSC: 2.5 €

– Për Certifikatë të Notave: 2.5 €

– Për certifikatë të Diplomës: 5 €

– Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €

– Për diplomë: 5 €

– Për diplomë Duplikatë: 25 €

– Për ndërrim të Fakultetit/departamentit: 25 €

Të gjitha tarifat mund t’i gjeni në vegëzat e mëposhtme: