image_pdfimage_print
You are here:
  • Ndihmon universitetin në gjetjen e fondeve dhe partnerëve për mbështetjen në projekteve.
  • I promovon grandet evropiane, organizon ditë informative për projekte ndërkombëtare dhe ofron mbështetje profesionale në lidhje me procedurat e palikimit.
  • Asiston në procedurat financiare të projekteve të Bashkimit Evropian dhe projekteve tjera.
  • Përgaditë dhe kompleton lëndët për pagesë nga fondet e projekteve sipas rregulloreve në fuqi të projketeve përkatëse.
  • Përditson dhe e freskon vazhdimisht faqen zyrtare të universitetit me informata për projekte dhe aktivitete për arsimin e lartë.
  • Bashkëpunon me koordinatoret e tjerë të projekteve dhe shkëmben të dhënat për projektet që Universiteti është në koncersium me ta.
  • Kompletimi i dokumentacionit kornizë të menaxhimit të projektit dhe përgatitja e raporteve të kërkuara nga secili projekt në bazë të planit të veprimit.
  • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.