Historiku

Visioni dhe Misioni

Qendra për përsosmërinë e mësimdhënies

Statuti i Universitetit

Rregulloret dhe Dokumentet

Orari i provimeve

Planet Strategjike

Titujt e nderit

Buletinët

Kalendari Akademik

Buletinet

Luten të gjithë të interesuarit që komentet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t’i dorëzojnë në Rektoratin e Universitetit të Prizrenit “UKSHIN HOTI”, ose t’i dërgojnë përmes e-mailit: rektorati@uni-prizren.com, më së voni 15 ditë pas publikimit të buletinit përkatës. Të gjitha komentet do t’u përcillen njësive akademike dhe Senatit të Universitetit me qëllim që të shërbejnë për marrjen e vendimeve. Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit ose në ikonën përkatëse.