Historiku

Visioni dhe Misioni

Qendra për përsosmërinë e mësimdhënies

Statuti i Universitetit

Rregulloret dhe Dokumentet

Orari i provimeve

Planet Strategjike

Titujt e nderit

Buletinët

Kalendari Akademik

Kalendari Akademik

Vitin akademik në Universitetin “UKSHIN HOTI”

Viti Akademik
Fillon 01 Tetor
Përfundon 30 Shtator
Semestri Dimëror
Fillon 01 Tetor
Përfundon 15 Janar
Semestri Veror
Fillon 16 Shkurt
Përfundon 31 Maj