You are here:

Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, më 12.03.2020 është themeluar Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Ukshin Hoti”

Qëllimi i kësaj qendre është sigurimi i përsosmërisë në mësimdhënie, përmes promovimit të kulturës akademike dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional të profesorëve, asistentëve aktual dhe profësorët dhe asistentët e rinjë në Universitet.

Struktura e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie

– Bordi Këshillëdhënës (Nga një përfaqësues prej secilit fakultet);

– Kryesuesi i këshilllit të trajnerëve (njëkohësisht koordinator i qendrës);

– Këshilli i Trajnerëve (Lista e trajnerëve në bazë të fushave);

– Vizioni dhe Misioni;

 

Prioritetet për trajnime

 

Nga vlerësimi i fundit  i mësimdhënësve, kemi identifikuar tre prioritetet kryesore të trajnimit siç përcaktohen nga secili fakultet por edhe me rekomandim të Komsionit Qendror për Sigurimin e Cilësisë:

  1. mësimdhënie dhe mësimnxënie;
  2. Lidershipi-aftësitë drejtuese;
  3. hulumtim;
  4. zhvillimi i karrierës;
  5. Aftësimi i gjuhës;

 

Kategoritë e zhvillimit profesional për stafin akademik

 

Kategoria Përshkrimi
Mësimdhënia dhe Mësimnxënia Hartimi i kurrikulës dhe Syllabusit, vlerësimi i studentëve, motivimi i studentëve, përdorimi i metodavë të raja, përdorimi i teknologjisë gjatë procesit mësimor, dhe mësimi i bazuar në raste apo problem.
Lidershipi Ofrimi i trajnimeve në komunikim ndërnjerëzor, menaxhimin e kohës, pune në grupe, zgjidhja e problemeve dhe komunikim ndërkulturor.
Hulumtimet Trajnime për përmirësimin e aftësive kërkimore,

shkrimi i projekt propozimeve për gjetjen e financimit, identifikimi i revistave kredibile me indeksim dhe impakt factor, modelimi, analizimi i të dhënave dhe shkrimi i punimeve shkencore.

 

Zhvillimi i Karrierës Trajnime për planifikimin e zhvillimit të karrierës
Mësimi i gjuhëve të huaja Kurse për mësimin e gjuhës angleze dhe gjuhëve tjera.
Trajnime tjera: Organizimi i mesimit online, përdorimi i sistemit antiplagjiat, etj..