You are here:

Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies

Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie (QPM) ka për qëllim ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve akademike si dhe promovimin e një kulture të përsosmërisë për mësimdhënie dhe mësimnxënie.

Përmes aktiviteteve të saja, QPM kontribuon në avancimin e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies drejt rritjes së konkurrueshmërisë, mobilitetit dhe integritetit të personelit akademik të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Organet e QPM

QPM me qëllim të zhvillimit të punës së saj, ka organet e saj të cilat janë:

  • Këshilli administrativ;
  • Këshilli i trajnerëve;
  • Koordinatori

Koordinatori i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie:

 

 

 

 

Këshilli administrativ i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie:

Prof. Asoc. Dr. Albana Milaimi – Kryetare;

Prof. Ass. Dr. Venet Shala – anëtar:

Prof. Ass. Dr. Zirije Hasani – anëtare;

Prof. Asoc. Dr. Vedat Bajrami – anëtar;

Prof. Asoc. Dr. Muharem Faiku – anëtar:

Prof. Ass. Dr. Iir Krusha – anëtar;

Prof. Ass. Dr. Faruk Bojaxhi – anëtar;

Nora Rada – anëtare:

Fatlind Tredhaku (Student) – anëtar.