You are here:

Qendra për Përsosmërinë e Mësimdhënies

Me vendim të Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, më 12.03.2020 është themeluar Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Ukshin Hoti”

Qëllimi i kësaj qendre është sigurimi i përsosmërisë në mësimdhënie, përmes promovimit të kulturës akademike dhe duke ofruar mundësi për zhvillim profesional të profesorëve, asistentëve aktual dhe profësorët dhe asistentët e rinjë në Universitet.

Struktura e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie

– Bordi Këshillëdhënës (Nga një përfaqësues prej secilit fakultet);

– Kryesuesi i këshilllit të trajnerëve (njëkohësisht koordinator i qendrës);

– Këshilli i Trajnerëve (Lista e trajnerëve në bazë të fushave);

– Vizioni dhe Misioni;