1

Vesel Usaj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Asistent
Angazhimi: Asistent
Titulli: Vesel Usaj

Autobiografi -CV